ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ -Ecumenical Patriarchate of Constantinople

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ (CEOB-OBB)Βρυξέλλαι 
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐπισκοπικὴ Συνέλευσις τῆς Μπενελοὺξ (CEOB) συνῆλθεν εἰς Βρυξέλλας, εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως, Αvenue Charbo 71, τὴν Πέμπτην 14 Νοεμβρίου 2013, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον). Ἐκτός τοῦ Προέδρου, παρόντες ἦσαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σίμων, Ἀντιπρόεδρος (Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Λουκᾶς (Πατριαρχεῖον Σερβίας), ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰωσήφ, Ταμίας (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας), ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μιχαήλ (Ὑπερόριος Ρωσσικὴ Ἐκκλησία-Πατριαρχεῖον Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος (Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον) καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, Γραμματεύς (Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον). 
Εἶναι ἡ ἕκτη συνάντησις τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως(CEOB) μετὰ τὴν ἵδρυσίν της, τὸν Ἰούνιον τοῦ 2010. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς Συνεδριάσεως οἱ Ἱεράρχαι ἐξέφρασαν τὴν βαθεῖαν των θλῖψιν διὰ τὸν θάνατον τοῦ, μακαρίᾳ τῇ μνήμει, Ἀρχιεπισκόπου Κομάνων Κυροῦ Γαβριὴλ καὶ ἕνωσαν τὰς προσευχάς των διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς του. 
Οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Συνελεύσεως ἠσχολήθησαν μὲ σημαντικὰ θἐματα ποὺ ἀφοροῦν τόσον τὴν καλυτέραν ὀργάνωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὰς τρεῖς Χὠρας τῆς Μπενελούξ, ὅσον καὶ τὸ ἑνιαῖον καὶ ἰσχυρὸν μήνυμα ποὺ ἡ Ὀρθοδοξία ὀφείλει νὰ ἔχῃ ἔναντι τῶν σημαντικῶν θεμάτων τὰ ὁποῖα ἀπασχολοῦν αὐτὰς τὰς Χώρας. 


Οἱ Ἐπίσκοποι ἰδιαιτέρως συνεζήτησαν διά τὸ πρόβλημα τῆς εὐθανασίας, ἔχοντες ὑπ’ὄψιν τὰ σχέδια ἐπεκτάσεως τῆς δυνατότητος αὐτῆς τῆς πρακτικῆς εἰς τοὺς ἀνηλίκους, καὶ υἱοθέτησαν μίαν κοινὴν θέσιν τῆς ὁποίας οἱ κύριοι ἄξονες εἶναι 1) ὁ ἀπόλυτος σεβασμὸς τἠς ἀνθρωπίνου ζωῆς, ἡ ὁποία συνεχίζει νὰ ἔχῃ ἀνεκτίμητον ἀξίαν ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀσθενὴς ἢ ὑποφέρει, 2) ἡ πίστις ὅτι μόνον ὁ Θεὸς εἶναι Κύριος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, 3) ἡ παρότρυνσις δι’ ἰδιαιτέραν φροντίδαν εἰς τοὺς εὑρισκομένους εἰς τὸ ἔσχατον στάδιον τῆς ἐπιγείου ζωῆς, ὡς ἔκφρασιν χριστιανικῆς ἀγάπης. Οἱ Ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν διὰ τοὺς λόγους τῆς δημιουργίας τοῦ Ἰνστιτούτου θεολογικῆς ἐπιμορφώσεως «Ἀπόστολος Παῦλος» ἐν Βρυξέλλαις καὶ συνεζήτησαν τὰς προοπτικὰς καὶ τὰ προβλήματα τῆς διδασκαλίας τῶν ὀρθοδόξων θρησκευτικῶν εἰς τὰ Βελγικὰ Σχολεῖα. 
Ἐπίσης, οἱ Ἐπίσκοποι ἐνημερώθησαν ἀπὸ τὸνἐκπρόσωπον τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως (CEOB) εἰς τὴν Ὁλλανδίαν, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, διὰ τὰς τελευταίας ἐξελίξεις, τὰς προοπτικὰς καὶ τὰς εἰδήσεις ἀπὸ τὴν ζωὴν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Ὁλλανδίαν μετὰ ἀπὸ τὴν δημιουργίαν τοῦ Ἱδρύματος «Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἰς τὴν Ὁλλανδίαν (ΟΚΙΝ)» πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἐπιτρέπει τὴν καλυτέραν διοργάνωσιν τἠς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἀνοίγει νέας ποιμαντικὰς ὁδοὺς διὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ διὰ τὰ ἄλλα ἐνεργὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. 
Ὑπῆρξεν ἐπίσης μία συζήτησις διὰ τὴν ἐργασίαν καὶ τὴν τελικὴν σύνθεσιν τῶν Ἐπιτροπῶν ποὺ λειτουργοῦν ὑπὸ τὴν αἰγίδαν τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως. 
Ἡ ἀνταλλαγὴ εἰδήσεων καὶ πληροφοριῶν ποὺ ἀφοροῦν τὴν ζωήν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Μπενελοὺξ ὁλοκλήρωσεν, διὰ μίαν φορὰν ἀκόμην, καὶ αὐτὴν τὴν Συνεδρίασιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελούξ. 


Ἡ Συνέλευσις ἐδημιουργήθη κατόπιν ἀποφάσεως ληφθείσης κατὰ τὴν 4ην Πανορθόδοξον Προσυνοδικὴν Διάσκεψιν, συγκληθεῖσαν εἰς Chambésy (Γενεύην) τὸν Ἰούνιον τοῦ 2009. 
Ἡ ἕκτη Συνεδρίασις τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως (CEOB) ἐπεβεβαίωσεν τὸ ἀδελφικὸν καὶ ἐποικοδομητικὸν πνεῦμα ὅλων τῶν μελῶν της καθὼς καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά των νὰ συνεχίζουν νὰ ἐργάζονται ἀπὸ κοινοῦ διὰ τὴν πρόοδον τῆς ζωῆς καὶ τῆς πίστεως ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ποὺ ζοῦν εἰς τὸ Βέλγιον, εἰς τὴν Ὁλλανδίαν καὶ εἰς τὸ Λουξεμβοῦργον.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΗΣΑΪΑΣ (ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ) ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ


φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στις 12 Νοεμβρίου δέχθηκε στο Πατριαρχικό Γραφείο στο Φανάρι τον Σεβ. Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Ησαΐα, ιεράρχη της Εκκλησίας της Κύπρου, ο οποίος συνοδευόταν από κληρικούς της Μητροπόλεώς του: τον Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Μπακόπουλο, Γεν. Αρχιερατικό Επίτροπο, τον Πρωτοπρεσβύτερο Θεόδωρο Στυλιανού, Πρωτοσυγκελλεύοντα, και τους Διακόνους Βαρνάβα Χρυσάνθου και Θεοτόκη Φαίδωνος.

Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΣΗΦ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Παρουσία της A.Θ.Π. του Oικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Bαρθολομαίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Mαΐου 2013 στις 7:30 το βράδυ στο Σισμανόγλειο Mέγαρο του Γενικού Προξενείου στην Κωνσταντινούπολη, η παρουσίαση του βιβλίου του Σεβ. Mητροπολίτου Προικοννήσου κ. Iωσήφ "Γιορτές στη Bασιλεύουσα".
Tο βιβλίο θα παρουσιάσουν: 
- O Πανοσιολογιώτατος Aρχιμανδρίτης Δοσίθεος Kανέλλος, Hγούμενος της Iεράς Σταυροπηγιακής Mονής Παναγίας Tατάρνης Eυρυτανίας. 
-O κ. Γεώργιος Γαβαλάς, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Aθηνών, ΩPΛ-Nευροωτολόγος. 
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Γενικό Προξενείο της Eλλάδας στην Kωνσταντινούπολη και τις εκδόσεις "Aρχονταρίκι"
Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε:
"῾Υπάρχουν κάποιοι τόποι ξέχωρα εὐνοημένοι καὶ εὐλογημένοι ἀπὸ τὸ Θεό, κάπως «μυστικὰ» τιμημένοι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, τοῦτο τὸ τελευταῖο ὄχι χωρὶς ἐξήγηση. Τόποι ποὺ ἀγαπήθηκαν καὶ μὲ τὸ πέρασμα τῶν χρόνων καθαγιάσθηκαν στὴ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων. Γιὰ μᾶς τοὺς ᾿Ορθοδόξους, δέκα ἑπτὰ αἰῶνες τώρα, εἶναι ἡ «Βασιλεύουσα», τὸ ταμιεῖον τοῦ σεβασμοῦ, τοῦ θαυμασμοῦ, τῶν ὀνείρων. Εἶναι ἡ «Πόλη» ποὺ δικαιωματικὰ προέχει ἀπὸ ὅποια ἄλλη, τὸ θησαύρισμα τῆς ῾Ιστορίας μας, ἡ καρδιὰ τῆς πίστης μας! 
Ο Προικοννήσου Ιωσήφ
Βεβαίως λίγοι ἀπὸ μᾶς ἔμειναν νὰ τὴν κατοικοῦν στοὺς χαλεποὺς καὶ ἀνατρεπτικοὺς καιρούς μας. Τὴν Πόλη τῶν Ρωμιῶν, τὴν ψυχὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας. Γιὰ τοῦτο καὶ ἀποσπᾶ ἕνα ἄλλο χαρακτήρα, ἕνα ἄλλο περιεχόμενο κάθε στιγμή, ποὺ θὰ ζήσεις σὲ αὐτή, κάθε γιορτὴ ποὺ θὰ βιώσεις στὸ χῶρο της. Εἶναι πολυτίμητη ἐμπειρία γιὰ τὴν ψυχή σου νὰ ζήσεις μιὰ γιορτὴ σὲ αὐτὴν καὶ μετροῦν πραγματικὰ «μακάριοι» ὅσοι τὴν ἀπόκτησαν περιουσία ἀγέραστη. 
Στὴν Πόλη ζεῖς τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρὸν σὲ μιὰ μυστηριακὴ σύμ-πτωση. Τὸ χθὲς καὶ τὸ σήμερα συμπορεύονται ταυτισμένα, ἡ ζωὴ καὶ ἡ ῾Ιστορία διαπλέκονται καὶ συνυπάρχουν..."
Να σημειώσουμε ότι ο συγγραφέας Σεβ. Προικοννήσου  αφιερώνει το πόνημά του αυτό στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την 20ετηρίδα της Πατριαρχίας Του, ενώ ο Πατριάρχης με γράμμα Του προλογίζει την έκδοση. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΣΤΕΡΗ ΣΤΗΝ "ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΔΟ"
Στην Ιδιωτική Οδό μπορείτε να διαβάσετε την συνέντευξητου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη στον Αριστείδη Βικέτο (με σχετικό φωτογραφικό υλικό του Ν. Μαγγίνα). 
Μπορείτε, επίσης, να δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες(του Δ. Ν. Σαμπαζιώτη) από τα γυρίσματα της εκπομπήςΑρχονταρίκι, που είναι αφιερωμένη στον Λεωνίδα Αστέρη και θα προβληθεί από την ΕΤ1 την Κυριακή 2 Ιουνίου. 
Ο υπεύθυνος και παρουσιαστής της εκπομπής Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος συνομιλεί με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη.

Στο Φανάρι ο ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας


Στο Οικουμενικό Πατριάρχειο βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr ο Καθολικός Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ηλίας, συνοδευόμενος από τον Σεβ. Μητροπολίτη Μπατουμίου και Κομπουλέτι κ. Δημήτριο. Η επίσκεψη του Πατριάρχη Γεωργίας στο Φανάρι είναι μετά από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη, κατά την επίσκεψή του στην Γεωργία. Το πρωί τελέστηκε λαμπρό συλλείτουργο, ενώ στη συνέχεια οι δύο Προκαθήμενοι τέλεσαν τρισάγιο στους ευεργέτες του Οικουμενικού Θρόνου. Πληροφορίες της Romfa.gr αναφέρουν ότι πιθανά θέματα συζήτησης των δύο Προκαθημένων, είναι η Σύγκληση της Πανορθοδόξου Συνόδου η οποία θα συμπεριλαμβάνει και το θέμα της αποκατάστασης του πρώην Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίου. Στα μέλη της αποστολής μετέχουν η Γραμματέας του Πατριάρχου Γεωργίας κ. Σορένα, πολύτιμος συνεργάτης του, ο πρώην Πρέσβης της Γεωργίας στο Ισραήλ και Κύπρο, πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γεωργίας και νυν Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Πατριάρχου Ηλία, κ. Lasha Zvania.

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟΜιλάνο, Ιταλία 
Ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη, η διήμερη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Μιλάνο, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε σειρά μακρών και εγκάρδιων συναντήσεων με τον καρδινάλιο, Άντζελο Σκόλα. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απηύθυνε πρόσκληση προς τον καρδινάλιο Σκόλα να επισκεφθεί το Φανάρι, η οποία έγινε αμέσως αποδεκτή. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται να επισκεφθεί την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου από την 31η Δεκεμβρίου μέχρι τις 2 Ιανουαρίου. 
Η επίσκεψη του προκαθήμενου της Ορθοδοξίας στο Μιλάνο οργανώθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1.700 ετών από την υπογραφή, στην πόλη αυτή της βόρειας Ιταλίας, του Διατάγματος τοων Μεδιολάνων από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, το οποίο και θέσπισε την ανεξιθρησκία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και έθεσε τέλος στους διωγμούς των χριστιανών. 
Ο Πατριάρχης χοροστάτησε λειτουργίας στον κατάμεστο ναό Σάντα Μαρία Ιν Ποντόνε, ο οποίος έχει παραχωρηθεί από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στην ελληνορθόδοξη κοινότητα του Μιλάνου. Παρών στην τελετή ήταν και ο καρδινάλιος Σκόλα. 
«Ευχαριστούμε τον Κύριο για την αδελφοσύνη που επικρατεί ανάμεσά μας, ανάμεσα στις δυο αδελφές εκκλησίες μας. Σας απευθύνω χαιρετισμό, με ιδιαίτερη αγάπη και σας μεταφέρω την ευλογία της εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης» τόνισε, μεταξύ των άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης. «Πρέπει να δείξουμε σε όλους ότι ο οικουμενικός διάλογος συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος, στη διαμόρφωση μιας πλουραλιστικής κοινωνίας στην οποία τόσο αναφερόμαστε. Η επίσκεψη αυτή είναι για εμάς ένα μεγάλο δώρο» υπογράμμισε ο καρδινάλιος Άντζελο Σκόλα. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, με τον Πατριάρχη των Κοπτών Θεόδωρο Β', ο οποίος ήταν και αυτός στο Μιλάνο για τους εορτασμούς των 1700 ετών από το Διάταγμα των Μεδιολάνων, και ο Καρδινάλιος Angelo Scola

Στο πρώην βασιλικό παλάτι του Μιλάνου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Ιταλός καρδινάλιος, σε πανηγυρική ομιλία τους, αναφέρθηκαν στη σημασία της θρησκευτικής ελευθερίας στις σημερινές, πλουραλιστικές κοινωνίες, έχοντας ως αφετηρία σχετική φράση του Ιησού που παραθέτει ο Άγιος Ιωάννης: «Θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». 
«Σήμερα, εκτός από την οικονομική και κάθε άλλου είδους κρίση, ζούμε και κρίση ελευθερίας. Όλοι διαμαρτύρονται, επιθυμούν και αναζητούν την ελευθερία. Κάποιες φορές χύνουν και το αίμα τους, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που καταφέρουν να την βρουν και να την κάνουν κτήμα τους. Λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν τη σημασία της πραγματικής ελευθερίας και πού ακριβώς βρίσκεται» τόνισε ο κ. Βαρθολομαίος, όπως αναφέρουν, σε αναλυτικά ρεπορτάζ τους τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. 
Σήμερα, ο καρδινάλιος Σκόλα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε νέα οικουμενική συνάντηση στην καθολική βασιλική εκκλησία του Αγίου Αμβροσίου, διάβασαν αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης.
Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ ΙΩΣΗΦ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Παρουσία της A.Θ.Π. του Oικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Bαρθολομαίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Mαΐου 2013 στις 7:30 το βράδυ στο Σισμανόγλειο Mέγαρο του Γενικού Προξενείου στην Κωνσταντινούπολη, η παρουσίαση του βιβλίου του Σεβ. Mητροπολίτου Προικοννήσου κ. Iωσήφ "Γιορτές στη Bασιλεύουσα".
Tο βιβλίο θα παρουσιάσουν: 
- O Πανοσιολογιώτατος Aρχιμανδρίτης Δοσίθεος Kανέλλος, Hγούμενος της Iεράς Σταυροπηγιακής Mονής Παναγίας Tατάρνης Eυρυτανίας. 
-O κ. Γεώργιος Γαβαλάς, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Aθηνών, ΩPΛ-Nευροωτολόγος. 
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Γενικό Προξενείο της Eλλάδας στην Kωνσταντινούπολη και τις εκδόσεις "Aρχονταρίκι"
Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε:
"῾Υπάρχουν κάποιοι τόποι ξέχωρα εὐνοημένοι καὶ εὐλογημένοι ἀπὸ τὸ Θεό, κάπως «μυστικὰ» τιμημένοι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, τοῦτο τὸ τελευταῖο ὄχι χωρὶς ἐξήγηση. Τόποι ποὺ ἀγαπήθηκαν καὶ μὲ τὸ πέρασμα τῶν χρόνων καθαγιάσθηκαν στὴ συνείδηση τῶν ἀνθρώπων. Γιὰ μᾶς τοὺς ᾿Ορθοδόξους, δέκα ἑπτὰ αἰῶνες τώρα, εἶναι ἡ «Βασιλεύουσα», τὸ ταμιεῖον τοῦ σεβασμοῦ, τοῦ θαυμασμοῦ, τῶν ὀνείρων. Εἶναι ἡ «Πόλη» ποὺ δικαιωματικὰ προέχει ἀπὸ ὅποια ἄλλη, τὸ θησαύρισμα τῆς ῾Ιστορίας μας, ἡ καρδιὰ τῆς πίστης μας! 
Ο Προικοννήσου Ιωσήφ
Βεβαίως λίγοι ἀπὸ μᾶς ἔμειναν νὰ τὴν κατοικοῦν στοὺς χαλεποὺς καὶ ἀνατρεπτικοὺς καιρούς μας. Τὴν Πόλη τῶν Ρωμιῶν, τὴν ψυχὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας. Γιὰ τοῦτο καὶ ἀποσπᾶ ἕνα ἄλλο χαρακτήρα, ἕνα ἄλλο περιεχόμενο κάθε στιγμή, ποὺ θὰ ζήσεις σὲ αὐτή, κάθε γιορτὴ ποὺ θὰ βιώσεις στὸ χῶρο της. Εἶναι πολυτίμητη ἐμπειρία γιὰ τὴν ψυχή σου νὰ ζήσεις μιὰ γιορτὴ σὲ αὐτὴν καὶ μετροῦν πραγματικὰ «μακάριοι» ὅσοι τὴν ἀπόκτησαν περιουσία ἀγέραστη. 
Στὴν Πόλη ζεῖς τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρὸν σὲ μιὰ μυστηριακὴ σύμ-πτωση. Τὸ χθὲς καὶ τὸ σήμερα συμπορεύονται ταυτισμένα, ἡ ζωὴ καὶ ἡ ῾Ιστορία διαπλέκονται καὶ συνυπάρχουν..."
Να σημειώσουμε ότι ο συγγραφέας Σεβ. Προικοννήσου  αφιερώνει το πόνημά του αυτό στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την 20ετηρίδα της Πατριαρχίας Του, ενώ ο Πατριάρχης με γράμμα Του προλογίζει την έκδοση. 

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

9ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ - ΧΙΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ


Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ωργανώνει την ετήσια
9ήμερη εκδρομή του στην Κωνσταντινούπολη – Μικρά Ασια – Σμύρνη – Χιο απο 5 Ιουλίου
έως 13 Ιουλίου . Η τιμη είναι 445 ευρω και θα περιλαμβάνει

1) Διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεια στην Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη
2) Πρωϊνα και Βραδυνά σε μπουφε και στα δύο ξενοδοχεία
3) Μεταφορά με πολυτελές δυόροφο πούλμαν
4) Ελληνόφωνο ξεναγο
5) Εισιτήρια πλοίου από Τσεσμε πρός Χίο
6) Εισητήρια πλοίου απο Χιο προς Πειραιά

Το πρόγραμμα θα είναι :
Πρώτη μέρα αναχώρηση 06:00 πρωϊ ενδιάμεσες στάσεις και άφιξη το βραδυ στο ξενοδοχείο στην Πολη . Δευτερη ημέρα ξεναγηση στην πόλη και κλειστη Αγορά (Kapali Carsi), Τρίτη ημέρα εκκλησιασμος στην Αγ. Κυριακη με τον Οικουμενικο Πατριάρχη , γεύμα , ξενάγηση , προαιρετικά κρουαζιέρα στον Βόσπορο. Τέταρτη ημέρα επισκέψεις σε μνημεία , κλειστή αγορά ( Kapali Carsi), νησιά . Πέμπτη ημέρα αναχώρηση για Αιβαλή και Σμύρνη ταχτοποίηση στο ξενοδοχείο , βόλτα στην Σμυρνη. Εκτη ημέρα Ξεναγηση στην περιοχη και στα Ελληνικα Χωριά της Μικράς Ασίας . Εβδομη ημέρα συνέχεια επισκέψεων Ογδοη ημέρα Βόλτα στην κλειστη αγορα της Σμύρνης και αναχώρηση για ξενάγηση στο Τσεσμέ αναχώρηση για Χιο και Βολτα στην Χιο . Αναχώρηση απο Χιο περίπου τα μεσάνυχτα και άφιξη Πειραιά την επομένη το πρωϊ και επιστροφή Χαϊδάρι.
Το πρόγραμμα ειναι γενικο και όχι απόλυτα δεσμευτικό

Οι θέσεις κλείνονται με την προκαταβολή . Παιδιά έως 12 ετών 25% έκπτωση. Ταξειδεύουμε
με ισχύον Διαβατήριο η Αστυνομική Ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες

Επικοινωνία προσωπικά η τηλεφωνικά στα γραφεία του Συνδέσμου 18:30 – 20:00 καθημερινές Στρ. Καραϊσκάκη και Ηπείρου 1, Χαϊδάρι τηλ 2105314308
Εναλλακτικά , στα τηλέφωνα 2105812074 , 6947126368 , 6977261712

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΤΟΥ... (ΦΩΤΟ)
1του Νίκου Μαγγίνα

Την λατρευτή γενέτειρά του, την Ίμβρο την πονεμένη, επισκέφθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για ένα τριήμερο. Κάθε φορά που επισκέπτεται την γενέθλια γή του ανανεώνεται, με αναπολήσεις και νοερή επιστροφή στα περασμένα καλά χρόνια αλλά και τα δύσκολα. Τότε που στα μαθητικά του χρόνια διάβαζε με την λάμπα πετρελαίου, αφού δεν υπήρχε ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι μέ τίς επισκέψεις του αυτές αποκτά νέες δυνάμεις για το πολυεύθυνο έργο του στο Φανάρι.

Κατά την παραμονή του στο νησί επισκέφθηκε εκκλησίες και εξωκκλήσια τα οποία τώρα ανακαινίζονται απο τον δραστήριο ποιμενάρχη Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου Κύριλλο, ο οποίος στις 12 Φεβρουαρίου γιόρτασε τήν 46η επέτειο τής εισόδου του στην ιεροσύνη χειροτονηθείς στην Χάλκη, από τον Σχολάρχη της Θεολογικής Σχολής Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως Μάξιμο. Ο Πατριάρχης δεν παρέλειψε να επισκεφθεί τους τάφους των προγόνων και συμπατριωτών του, να ανάψει και ένα κερί στην μνήμη του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου του συγχωριανού του. Ακόμη επισκέφθηκε το πατρικό του σπίτι, το καφενείο-κουρείο του πατέρα του,το ανακαινισμένο δημοτικό σχολείο που φοίτησε και το οποίο ύστερα από 48 χρόνια αναγκαστικής "σιωπής" αναμένεται να λειτουργήσει και πάλι την επόμενη σχολική χρονιά. Επίσης πραγματοποίησε επίσκεψη στο μουσείο που είναι αφιερωμένο στη ζωή και τη διακονία του, το οποίο παλαιότερα ήταν το παντοπωλείο του παππού του, Νικολάου Σκαρλάτου, καθώς και στα χωριά με τους λιγοστούς – ιδιαίτερα τώρα το χειμώνα -  ρωμιούς κατοίκους τους.

Τον Πατριάρχη από την Πόλη συνόδευε ο Αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Σίσκος. Στο προσκύνημα του αυτό συμμετείχαν η Ηγουμένη της Μονής Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου Γερόντισσα Ιακώβη με τους αυταδέλφους ιερομονάχους της Μονής Ξενοφώντος του Αγίου Όρους Σεραφείμ και Λουκά. Να σημειωθεί ότι ο Πατριάρχης τον περασμένο Οκτώβριο μετέβη στην Μονή Ακριτοχωρίου τελώντας τα εγκαίνια του περικαλλούς νέου καθολικού της.

Η μετάβαση στην πολύπαθη Ίμβρο ήταν και μία πρόγευση-προεργασία για την Μεγάλη Εβδομάδα και τό Πάσχα  που θα διέλθει εκεί για πρώτη φορά ως Πατριάρχης.

Μεταξύ άλλων επαφών που είχε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, ο Πατριάρχης επισκέφθηκε και τον Έπαρχο της Ίμβρου KamuranTasbilek μe τoν oποίο είχαν εποικοδομητική συζήτηση γιa θέματα τοy νησιού. Τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στη Μητρόπολη επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Ερυθράς Ημισελήνου (Kızılay) Ίμβρου, Murat Suluoglu, ο οποίος εξέφρασε την χαρά της επικοινωνίας με την κορυφαία προσωπικότητα που κατάγεται από το νησί, υποβάλλοντας και την παράκληση να αποτελέσει ο Πατριάρχης  μέλος του τοπικού παραρτήματός τους σε ένδειξη τιμής.  

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Σερβίας κ. Tomislav Nikolić εἰς τά ΠατριαρχεῖαΤο μεσημέρι της Τρίτης 5 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος της Σερβίας Τόμισλαβ Νίκολιτς πραγματοποιώντας διήμερη επίσκεψη στην Τουρκία μετέβη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και είχε εγκάρδια συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. 

Τον πρόεδρο της Σερβίας συνόδευαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και ο πρέσβης της Σερβίας στην Άγκυρα. Στην συνάντηση των δύο αντρών που διήρκεσε μια ώρα συζητήθηκαν θέματα γενικού ενδιαφέροντος και τονίσθηκε για πολοστή φορά ο ο ακατάλυτος δεσμός μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Σερβικού λαού.

Λίγο αργότερα στο Φανάρι μετέβη και ο Υπουργός των Εσωτερικών της Γερμανίας Χανς Πήτερ Φρίντριχ ο οποίος συναντήθηκε και αυτός με τον Οικουμενικό Πατριάρχη μέσα σε θερμό κλίμα.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Σερβίας κ. Tomislav Nikolić εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 5ης Φεβρουαρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Tomislav Nikolić, Πρόεδρος τῆς Σερβίας, πραγματοποιῶν διήμερον ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν, προσῆλθεν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἔσχεν ἐγκάρδιον κατ’ ἰδίαν συνάντησιν μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀποδοθεισῶν τῶν προσηκουσῶν τῷ ἀξιώματι αὐτοῦ τιμῶν.
Τήν Αὐτοῦ Ἐξοχότητα συνώδευον ἡ Ἐξοχ. κ. Alisa Marić, Ὑπουργός Νεότητος καί Ἀθλητισμοῦ, οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Goran Aleksić, Βοηθός Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, καί Dušan Spasojević, Πρέσβυς ἐν Ἀγκύρᾳ, καθώς καί συνεργάται αὐτῆς.
Κατά τήν συνάντησιν μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν, διαρκείας μιᾶς ὥρας, συνεζητήθησαν γενικοῦ ἐνδιαφέροντος θέματα, ἐτονίσθη ὁ ἀκατάλυτος δεσμός μεταξύ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ εὐσεβοῦς Σερβικοῦ λαοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας αὐτοῦ, θυγατρός τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα. Μετά τήν λῆψιν τῶν ἀναμνηστικῶν φωτογραφιῶν ὁ Ἐξοχώτατος κ. Πρόεδρος προσεκύνησε μετά πολλῆς εὐλαβείας εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ξεναγηθείς ὑπό Κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, καί ἀνεχώρησε, προπεμφθείς μετά τῶν αὐτῶν τιμῶν.
Ὁ Ἐξοχ. κ. Hans-Peter Friedrich, Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 5ης Φεβρουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν καί πολλῆς ἐγκαρδιότητος τόν Ἐξοχ. Δρα Hans-Peter Friedrich, Ὑπουργόν Ἐσωτερικῶν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, συνοδευόμενον ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Jutta Wolke, Γεν. Προξένου ἐν τῇ Πόλει, καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Πρό τῆς συναντήσεως ὁ Ἐξοχώτατος προσεκύνησεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν, ἐνῷ τήν συνάντησιν ταύτην ἐκάλυψεν ἱκανός ἀριθμός δημοσιογράφων ἐντεῦθεν καί ἐκ Γερμανίας.

Οι άγνωστες πτυχές για το βίο του Αγίου Νεκταρίου


Οι άγνωστες πτυχές για το βίο του Αγίου Νεκταρίου (VIDEO)
 Του Βελισσάριου Δραγάτση
Ήταν ένα πρόσωπο που πέρασε στο πάνθεον των αγίων της Ορθόδοξης εκκλησίας χάρη στο βίο και τη σεμνότητά του. Αγωνιστής, μαχητικός και κυρίως υποδειγματικός, ο άγιος Νεκτάριος επιβεβαιώνει ότι έως το τέλος των αιώνων η Ορθοδοξία θα αναδεικνύει μάρτυρες αγάπης και κοινωνίας με τον Κύριο. Με την ευκαιρία της σημερινής εορτής ας μάθουμε μερικά πράγματα που δεν γνωρίζουμε γι’ αυτόν τον ιεράρχη.
Αυτή είναι η διαφορά από οποιοδήποτε άλλο δόγμα του Χριστιανισμού. Η Ορθοδοξία είναι μαρτυρία αγάπης και καλός αγώνας που οδηγεί σε βίο ελεύθερο με το ανεκτίμητο χάρισμα της κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν δημιουργίας, η οποία κορυφώνεται με τη «θέωση» όπως αναφέρουν οι Πατέρες της Εκκλησίας.
Η αγάπη προέρχεται από τη σύλληψη της δημιουργίας του ανθρώπου από τον Θεό. Εν αρχή έθεσε τον Λόγο αλλά Εκείνος έπλασε τον άνθρωπο και δώρισε με την πνοή Του την ψυχή για να τον καθοδηγεί στη ζωή.
Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον άγιο Νεκτάριο, τον άγιο του 20ου αιώνα, ο οποίος με τον βίο του επιβεβαίωσε το απόσταγμα σοφίας που μας άφησε ως παρακαταθήκη ο αείμνηστος δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Σαρδέλης, όταν παρουσίασε στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ το βιβλίο του για τον πατέρα της ελληνικής δημοσιογραφίας, τον Βλάσση Γαβριηλίδη. Είπε ότι «ἡ δική μας παράδοση δὲν εἶναι οὔτε καπιταλιστική, οὔτε σοσιαλιστική, οὔτε μαρξιστική. Εἴμαστε πιὸ ἀριστεροὶ καὶ ἀπὸ τὸν πιὸ ἀριστερό. Γιατί ἡ παράδοση ἡ δική μας, ἡ ἑλληνική, εἶναι κοινοβιακὴ-ἀσκητική, ποὺ προϋποθέτει ὀρθόδοξη πνευματικότητα καὶ τὸ ἦθος τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἀνατολῆς. Αὐτὸ εἶναι τὸ δικό μας Πολίτευμα». Ο βίος του αγίου Νεκταρίου επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές. Αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο συνεχιστή του Μεγάλου Βασιλείου με τη διακονία, το έργο και τη διδασκαλία του.
Τα πρώτα βήματα
Γεννήθηκε την 1 Οκτωβρίου 1846 στη Συληβρία της ανατολικής Θράκης, από το ζεύγος του Δημοσθένους και της Μαρίας Κεφαλά. Σαν μικρό παιδί, ο Αναστάσιος (όπως ήταν το βαφτιστικό όνομά του) επέδειξε έφεση στα γράμματα. Λέγεται ότι μόλις πέντε ετών είχε διδαχθεί από τη μητέρα του τον Ψαλμό του Δαυΐδ. «Διδάξω ανόμους τας οδούς σου» επαναλάμβανε ο μικρός Αναστάσης τον στίχο που του άρεσε ιδιαιτέρως.
Αφού τελείωσε το δημοτικό και το σχολαρχείο, σε ηλικία 14 ετών πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να πιάσει δουλειά. Ένας συγγενής του τον προσέλαβε στο κατάστημα που διατηρούσε και τον αντάμειβε με στέγη και τροφή, αντί χρημάτων. Επέδειξε έφεση στη γνώση και μελετούσε στα κρυφά.
Ένας θείος του ανέλαβε τη διεύθυνση του Αγιοταφικού Μετοχίου της Πόλης και τον προσέλαβε σαν παιδονόμο. Εκεί φάνηκε η μεγάλη αγάπη του προς τις εκκλησιαστικές ακολουθίες και η συμμετοχή του στις λειτουργικές δραστηριότητες.
Μόλις έκλεισε τα 20 έφυγε για την Πόλη για τη Χίο. Πήγε στο Λιθί ως γραμματοδιδάσκαλος. Το 1873, σε ηλικία 25 ετών, μετέβη στη Νέα Μονή και ύστερα από τριετή δοκιμασία έλαβε το αγγελικό σχήμα με το όνομα Λάζαρος. Λίγους μήνες αργότερα, ανήμερα της βαπτίσεώς του, στις 15 Ιανουαρίου 1877 χειροτονήθηκε διάκονος από τον μητροπολίτη Χίου Γρηγόριο και πήρε το όνομα Νεκτάριος.
Ήθελε να μάθει γράμματα για να γίνει πιο χρήσιμος στον κόσμο. Πήγε στο Γυμνάσιο να συνεχίσει ό,τι άφησε στη μέση όταν έφυγε άγουρος έφηβος από την ιδιαίτερη πατρίδα του για να δουλέψει στην Πόλη. Ο σεισμός του 1881 τον ανάγκασε να έρθει στην Αθήνα. Στη Βαρβάκειο σχολή έδωσε απολυτήριες εξετάσεις, ως κατ' οίκον διδαχθείςκαι πήρε το απολυτήριο.
Ο Νεκτάριος στην Αλεξάνδρεια
Μόλις πήρε το απολυτήριο, ο άγιος Νεκτάριος ανεχώρησε για την Αλεξάνδρεια όπου υπήρχε ακμαία παρουσία Αιγυπτιωτών Ελλήνων και τεράστιο έργο στο Πατριαρχείο. Συνάντησε τον Πατριάρχη Σοφρώνιο ο οποίος τον έπεισε να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Με την οικονομική υποστήριξη των αδελφών Χωρέμη και την υποτροφία του κληροδοτήματος Α.Γ. Παπαδάκη ο Νεκτάριος διέπρεψε στο πανεπιστήμιο και τον Οκτώβριο του 1885 πήρε το πτυχίο του, με βαθμό "καλώς".
Έξι μήνες μετά χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Αλεξανδρείας Σωφρόνιο ενώ στις 6 Αυγούστου του 1886 χειροθετήθηκε Μέγας Αρχιμανδρίτης και Πνευματικός στην Πατριαρχική Αντιπροσωπεία Καΐρου.
Εργάσθηκε με ζήλο και αυταπάρνηση γι’ αυτό στις 15 Ιανουαρίου 1889 χειροτονήθηκε μητροπολίτης Πενταπόλεως, στον Άγιο Νικόλαο Καΐρου. Ως μητροπολίτης συνέχισε να ασκεί τα καθήκοντά του, χωρίς μάλιστα να πληρώνεται, λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης του Πατριαρχείου.
Η αγάπη των πιστών προς τον Νεκτάριο και τα έργα του θορύβησαν κάποιους παπάδες που λειτουργούσαν υπογείως. Το κοσμικό ιερατείο που είχε δημιουργηθεί στην καμαρίλα του 90χρονου Πατριάρχη Σοφρωνίου και κάποιοι διέβαλαν τον Άγιο ότι δήθεν ξεσηκώνει το λαό και επιδιώκει να αναλάβει τον Θρόνο της Αλεξανδρείας. Μάλιστα υπαινίχθησαν και ηθικές παρεκτροπές του δικαίου Νεκταρίου.
Ο υπέργηρος Πατριάρχης πείσθηκε για τις αιτιάσεις αυτές, έπαυσε από διευθυντή του πατριαρχικού γραφείου τον Νεκτάριο και του επέτρεπε να σιτίζεται στην κοινή τραπεζαρία των ιερέων και να διαμένει στο οίκημα της Πατριαρχικής Επιτροπείας. Επειδή το εκκλησίασμα αγαπούσε και υποστήριζε τον Νεκτάριο, το παπαδαριό (όπως το αποκαλεί ο Εβλιά Τσελεμπή στο «Χρονικό της Πόλεως 1680») μεθόδευσε την αποπομπή του αγίου από την Αίγυπτο.
Εκδιώχθηκε ως «μη δυνειθείς να εξοικειωθή προς το κλίμα της Αιγύπτου» και δεν επιτράπηκε ούτε τον Πατριάρχη να συναντήσει για να εξηγηθεί. Έφυγε από την Αλεξάνδρεια κι έφθασε στον Πειραιά μόνο με τα ναύλα του, απογοητευμένος, αδικημένος και πάμπτωχος ένα φθινοπωρινό πρωινό του 1889.
Το έργο και η διακονία στη Ριζάρειο
Ο Νεκτάριος βρήκε με πολύ κόπο και αγώνα μία θέση ιεροκήρυκος στην Εύβοια ενώ τον Ιούλιο του 1893 μετατέθηκε στην νομό Φθιωτοφωκίδος. Άφησε άριστες εντυπώσεις και σύντομα ανέλαβε τη διεύθυνση της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής αφήνοντας τεράστιο έργο. Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στη Ριζάρειο ανεδείχθη σε λατρευτικό κέντρο ακαδημαϊκού χαρακτήρα, όπως θα έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ή ο Πλάτων! Προσκαλούσε επιστήμονες να δίνουν διαλέξεις και έπειθε τους σπουδαστές και το λαό να συμμετέχουν στα λατρευτικά μυστήρια. Επέδειξε ιδιαίτερα σημαντικό έργο.
Γνωρίστηκε με τον παπα-Πλανά κι άρχισε να παίρνει μέρος στις αγρυπνίες στο εκκλησάκι του Αγίου Ελισσαίου όπου έψαλαν οι Παπαδιαμάντης και Μωραϊτίδης ενώ επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Άγιο Όρος. Διέμεινε για ένα μήνα και επισκέφτηκε τα κυριότερα μοναστήρια και σκήτες. Συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον Γέροντα Δανιήλ με τον οποίο διατήρησε μία πολύχρονη φιλία και με τον πατέρα Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη. Ο Ιερώνυμος διαδέχθηκε τον Άγιο Σάββα της Καλύμνου στην πνευματική καθοδήγηση της Μονής στην Αίγινα.
Το Άγιον Όρος και η Αίγινα
Τον Αύγουστο του 1898 ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και την γενέτειρά του, Σηλυβρία, όπου πήγε στους τάφους των γονιών του. Έξι χρόνια αργότερα προχώρησε στην ανασύσταση της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Η γυναικεία μοναστική αδελφότητα που ιδρύθηκε αρχικά είχε τέσσερις καλόγριες, τις οποίες κατηύθυνε πνευματικά και τις στήριζε ηθικά και οικονομικά με το μισθό της Ριζαρείου για να συντηρηθεί η ερειπωμένη μονή.
Τις ημέρες των διακοπών του Πάσχα, των Χριστουγέννων και του καλοκαιριού έμενε στην ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος. Οι παλιοί κάτοικοι της Αίγινας αφηγούνται ότι εφάρμοζε τους αυστηρούς ασκητικούς όρους του Μεγάλου Βασιλείου, να οργανώσει φιλόθεα και φιλάνθρωπα την εσωτερική ζωή της αδελφότητας.
Η Δέσποινα Αλυφαντή θυμόταν σαν νεαρό κορίτσι τον άγιο Νεκτάριο να μπαίνει στο ιερό βήμα, να φορά το πετραχήλι του και να ασπάζεται τον Εσταυρωμένο και να κλαίει. Ύστερα από αυτή τη μυσταγωγική και κατανυκτική προετοιμασία προσφερόταν να βοηθήσει στο Μυστήριο της Εξομολογήσεως όποιον ένοιωθε την ανάγκη να μιλήσει για να απαλλαγεί από την αμαρτία.
Στις 7 Φεβρουαρίου του 1908 παραιτήθηκε από τη διεύθυνση της Ριζαρείου λόγω ασθενείας.
Αφοσιώθηκε στην καθοδήγηση των μοναχών, στην ανοικοδόμηση της μονής, στη συγγραφή και στην πνευματική και οικονομική στήριξη των αδυνάτων κατοίκων του. Οι δοκιμασίες όμως δεν σταμάτησαν. Για ποικίλους λόγους η επίσημη αναγνώριση της μονής δεν ήλθε παρά μόνο όταν ο Άγιος είχε κοιμηθεί.
Το τέλος του
Στις αρχές του 1919 επιδεινώθηκε η πάθηση προστάτη που τον ταλαιπωρούσε. Στις 20 Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε στο Αρεταίειο νοσοκομείο Αθηνών. Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 1920 προς το μεσονύκτιο παρέδωσε πλήρης ουρανίου γαλήνης την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Ήταν 74 ετών.
Λέγεται ότι το λείψανο του Αγίου ευωδίαζε και μύρο έκβλυζε από το πρόσωπό του. Από το Αρεταίειο, το σκήνωμα μεταφέρθηκε στην Αίγινα κι από κεί στη μονή όπου εψάλη η εξόδιος ακολουθία κι έγινε η ταφή.
Ο τάφος του ανοίχτηκε επανειλημμένα κατά τα επόμενα χρόνια και για είκοσι και πλέον έτη το σώμα του ήταν σώο και αδιάφθορο. Στις 2 Σεπτεμβρίου 1953 έγινε η ανακομιδή των χαριτόβρυτων λειψάνων του αγίου Νεκταρίου, υπό του Μητροπολίτη Ύδρας Προκοπίου, παρισταμένων και άλλων κληρικών, μοναχών και πλήθους λαού. Μια άρρητη ευωδία πλημμύρισε την περιοχή.
Η επίσημη αναγνώριση του Αγίου Νεκταρίου έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το 1961.
 • Παρακολουθήστε σπάνιο ντοκουμέντο από το αρχείο της Κινηματογραφικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εθνικής Αμύνης του 1961 από την ανακήρυξη του κατά κόσμον Νεκταρίου Κεφαλά σε άγιο, όπως είχε μεταδοθεί σε κινηματογράφους και σε στρατιωτικές μονάδες.


Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αγόρασε Ορθόδοξους ναούς στην Τουρκία Share16  Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αγόρασε Ορθόδοξους ναούς στην Τουρκία
  Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έσωσε δύο βυζαντινές εκκλησίες στην περιοχή της Προύσας προχωρώντας στην... αγορά τους από ιδιώτες.
   Ο μητροπολίτης Προύσας -και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος, όπου στεγάζεται η Θεολογική Σχολή της Χάλκης- Ελπιδοφόρος Λαμπρινιάδης παρέλαβε πριν από μερικές μέρες τα κλειδιά του Ιερού Ναού των Ταξιαρχών στο χωριό Συγή, κοντά στα Μουδανιά (Moudanya) της Προύσας, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο περιήλθε στην κατοχή της μητρόπολης και η εκκλησία της Παναγίας Παντοβασίλισσας στη γειτονική Τρίγλια.
  Ο Τούρκος... ιδιοκτήτης του ναού των Ταξιαρχών ζητούσε μέσω γερμανοτουρκικού μεσιτικού γραφείου 400.000 δολάρια και ο μητροπολίτης Προύσας «όργωσε» για έξι μήνες τις ΗΠΑ και συγκέντρωσε από τους ομογενείς άγνωστο ποσό, ικανό ωστόσο για να αγοράσει την εκκλησία.
   Ο πρόεδρος της κοινότητας Μουδανιών, Ραζίμ Μπατμάζ, ζητούσε την αγορά του ναού από το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κ. Βαρθολομαίος, είχε απευθύνει έκκληση να «παγώσει» η διαδικασία πώλησης μέχρι να βρεθούν τα χρήματα.