ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ -Ecumenical Patriarchate of Constantinople

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Επιστολή συμπαράστασης Οικουμενικού Πατριάρχη στον Πατριάρχη Αντιοχείας
Κωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ του Νικολάου Μαγγίνα
Την αδελφική συμπαράστασή του και το αμέριστο ενδιαφέρον του για την κατάσταση που επικρατεί στη Συρία εκφράζει με επιστολή του προς τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιγνάτιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Καθώς η Συρία, όπου μεταφέρθηκε η Έδρα του Πατριαρχείου Αντιοχείας, βυθίζεται καθημερινά στις εμφυλιακές συγκρούσεις, στη βία και στην ανασφάλεια, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας προσεύχεται και εύχεται όπως ο Θεός διαφυλάξει την ευστάθεια της Εκκλησίας της Αντιοχείας και του αγαθού της ζωής κάθε ανθρώπου.


«Βιούντες εκ της απ' αιώνων ιστορικής ημών Καθέδρας την ημετέραν Πρωθιεραρχικήν διακονίαν ως διακονίαν αγάπης και μερίμνης υπέρ πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, αεί έχομεν έμπροσθεν των οφθαλμών ημών το λόγιον του ουρανοβάμονος Αποστόλου Παύλου, του διελθόντος και εκ της καθ' Υμάς Αγιωτάτης Εκκλησίας και διδάξαντος Λόγον Κυρίου Σταυρωθέντος και Αναστάντος, ειπόντος προς τους Κορινθίους: "ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, τω υστερούντι περισσοτέραν δους τιμήν, ίνα μη η σχίσμα εν τω σώματι, αλλά το αυτό υπέρ αλλήλων μεριμνώσι τα μέλη∙ και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη[...]. Υμείς δε εστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους" (Α  Κορ. ιβ  26)», αναφέρει στην επιστολή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνεχίζει:


«Εν τω αποστολικώ τούτω πνεύματι, παρακολουθούντες από του Ιερού ημών Κέντρου και προσωπικώς την επικρατούσαν εν τη χώρα εν η εδρεύει το καθ' Υμάς παλαίφατον Πατριαρχείον κατάστασιν, φιλαδέλφως προσερχόμεθα νοερώς πλησίον της Υμετέρας γεραράς Μακαριότητος, της περί Αυτήν σεβασμίας Ιεραρχίας, του ιερού κλήρου και του ευσεβούς ποιμνίου Αυτής και διαβεβαιούμεθα Υμάς ότι προσκαρτερούμεν τη προσευχή υψούντες χείρας ικέτιδας προς τον Άρχοντα της Ειρήνης και αναπέμποντες δεήσεις υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και ευσταθείας της κατά Αντιόχειαν Αγιωτάτης Εκκλησίας, ιδία δε υπέρ της διαφυλάξεως του θεοδωρήτου αγαθού της ζωής παντός ανθρώπου, διαπύρως ευχόμενοι όπως Κύριος ο Θεός κολοβώση τας ημέρας της δοκιμασίας ίνα πάσα σαρξ σωθή και αινέση και δοξολογήση το Πανάγιον Όνομα Αυτού».


«Εκ μέσης καρδίας», συνεχίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, «ευχόμεθα όπως η υπερέχουσα πάντα νουν ειρήνη, ο Χριστός, φωτίση πάντας ανθρώπους και κατευθύνη αυτούς εις εργασίαν των εντολών Του, παρέχων αυτοίς πάσαν δόσιν αγαθήν και παν δώρημα τέλειον προς υπέρβασιν των δυσχερειών και επικράτησιν της προς τον πλησίον αγάπης, περιπτυσσόμεθα την Υμετέραν Μακαριότητα και αύθις φιλήματι αδελφικώ και διατελούμεν μετά της εν Κυρίω βαθείας αγάπης και τιμής εξιδιασμένης».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου