ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ -Ecumenical Patriarchate of Constantinople

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Η ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ
Ρεπορτάζ-φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Στο τέλος του Εσπερινού των Ονομαστηρίων του, την Κυριακή 10 Ιουνίου στην Πατριαρχική Μονή Βαλουκλή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απένειμε στον Ίμβριο κ. Χρυσόστομο Χριστοφορίδη, Χαλκίτη και πιστό τέκνο της Εκκλησίας, το  οφφίκιο το Άρχοντος Ασηκρήτου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. 
Παραθέτουμε στη συνέχεια την προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχου και την ευχαριστήριο προσλαλιά του νέου Άρχοντος προς τον Πατριάρχη. ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ 
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΝ ΤΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ 
ΕΙΣ ΑΡΧΟΝΤΑ ΑΣΗΚΡΗΤΗΝ 
(Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, 10.6.2012)

Ἐντιμολογιώτατε καί λίαν ἀγαπητέ Ἄρχων κ. Χρυσόστομε Χριστοφορίδη, 
Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, παρακολουθοῦσα μετ' ἀδιαπτώτου ἐνδιαφέροντος καί ἰδιαιτέρας στοργῆς τήν πρόοδον τῶν ἀνά τήν οἰκουμένην τέκνων αὐτῆς, τιμᾷ καί ἐπιβραβεύει, κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν, ἐν τῇ ἱστορικῇ καί πανσέπτῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, τήν ἰδικήν σας εἰλικρινῆ ἀφοσίωσιν εἰς τήν Ἐκκλησίαν, τήν ἀγάπην καί τήν προσφοράν σας εἰς τήν κοινήν ἰδιαιτέραν πατρίδα Ἴμβρον, καθώς καί τήν ἰατρικήν διακονίαν σας πρός τόν συνάνθρωπον, ἀπονέμουσαεἰς ὑμᾶς, ἰδίαις ἡμῶν Πατριαρχικαῖς χερσί, τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ἀσηκρήτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ἀπό τήν στιγμήν αὐτήν συγκαταλέγεσθε μεταξύ τῶν συνεργατῶν καί συναγωνιστῶν ἡμῶν, τούς ὁποίους ἡ ἡμετέρα Μετριότης περιβάλλει μέ μεγάλην ἐμπιστοσύνην. 


Τιμᾶσθε σήμερον, Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων, διά τρεῖς ἀρετάς σας. Πρῶτον, ἐπειδή καί ὑμεῖς ἐκφράζετε τό πνεῦμα τῆς τροφοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἀπό τό Λυκειακόν Τμῆμα τῆς ὁποίας ἀπεφοιτήσατε, εὐλογηθέντες νά ζήσετε εἰς τόν Λόφον τῆς Ἐλπίδος, ἐπί τριετίαν ὅλην, τήν "κοινήν ἐλευθερίαν", ἤτοι βαθείας ὑπαρξιακάς καί πνευματικάς ἐμπειρίας, καταστάντες φορεύς πιστότητος εἰς τάς ἱεράς παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους, ἀσκήσεωςκαί φιλανθρωπίας. Δεύτερον, ἐπειδή ἐνσαρκώνετε τήν αἰγαιοπελαγητικήν φωτεινότητα καί ἀνοιχτοσύνην, τήν βαθεῖαν εὐσέβειαν καί τό ἄδολον φρόνημα τῶν κατοίκων τοῦ χωρίου τῶν Ἀγριδίων, καί τιμᾶτε τήν καταγωγήν σας ἀπό λευϊτικήν οἰκογένειαν. Ἀντλοῦντες δύναμιν ἀπό τά βάθη αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας, ὑπηρετήσατε μέ αὐταπάρνησιν καί ἀγωνιστικότητα τήν πολύπαθον πατρίδα μας καί ὡς Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου τῶν Ἰμβρίων. 
Ἡ Ἐκκλησία σᾶς τιμᾷ, τρίτον, ἐπειδή ἡ ζωή σας, ὡς διαπρεποῦς ὀφθαλμιάτρου, εἶναι ἐνεργός καί ἀποτελεσματική διακονία τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ "περισπουδάστου τοῦ Θεοῦ ζώου" (Ἱ. Χρυσόστομος, PG 48, 1029). Διεκρίθητε, ὄχι μόνον ὡς ἐπιστήμων, θεραπεύοντες τούς ὀφθαλμούς τοῦ σώματος, ἀλλά καί ὡς πεφωτισμένος ἔμπρακτος μιμητής τοῦ "δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε", τῶν ἐν ἁγίοις μεγάλων Ἰατρῶν. Ὁ ἐπιστήμων ἔχει δύναμιν πολλήν, ἀλλά καί εὐθύνηνμεγάλην. Ὑμεῖς, ὀρθότατα, δέν ἐπιτρέψατε εἰς τήν ἐπιστήμην νά χωρισθῇ ἀπό τήν ἀρετήν. 


Ἐντιμολογιώτατε, 
Θά φέρετε εἰς τό ἑξῆς τόν τίτλον τοῦ Ἄρχοντος Ἀσηκρήτου, ὀφφίκιον, τό ὁποῖον ἀπονέμομεν διά πρώτην φοράν.Πρόκειται δι᾿ ἀρχαιότατον ἀξίωμα, τό ὁποῖον συνεδέετο μέ ὑψηλῆς εὐθύνης προσφοράν πρός τήν Πολιτείαν καί τήν Ἐκκλησίαν, μέ ἔργον ἄκρως ἐμπιστευτικόν καί ἐξόχως ἀπαιτητικόν, μέ τήν διαχείρισιν σημαντικωτάτων διά τόν δημόσιον βίον θεμάτων. Πρωτοασηκρῆται διετέλεσαν ὁ Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής καί οἱ Πατριάρχαι Ταράσιος, Νικηφόρος ὁ Α΄ καί ὁ Μέγας Φώτιος. Τό ἀρχοντικόν ὀφφίκιον τοῦ Ἀσηκρήτου σᾶς ἀπονέμεται ὡς πρόσκλησις καί ἐνδυνάμωσις διά νά συνεχίσετε νά συνδυάζετε ἐν τῷ προσώπῳ καί ἐν τῇ διακονίᾳ σας, ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τήν πιστότητα πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος μέ τήν ἐπιστημοσύνην καί τήν λογιοσύνην, καί νά ἀναδεικνύεσθε ἐν παντί ἔμπιστον καί ἄξιον τέκνον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Ἀπονέμοντες εἰς τήν ὑμετέραν ἀγαπητήν Ἐντιμολογιότητα, ἅπαξ ἔτι, κατά τήν ἱεράν καί χαρμόσυνον αὐτήν στιγμήν, τήν πατρικήν καί Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν, εὐχόμεθα, τό παράδειγμά σας νά εὕρῃ καί ἄλλους μιμητάς, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνον θά ἀσκοῦν εὐόρκως καί λυσιτελῶς τήν ἐπιστήμην ἐπ᾿ ἀγαθῷ τοῦ κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ πλασθέντος ἀνθρώπου, ἀλλά θά σέβωνται καί θά διασώζουν τάς φιλανθρώπους παραδόσεις τῆς Ὀρθοδοξίας. 
Ἄξιος!


Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
Παναγιώτατε
Με φόβο Θεού και ευλάβεια πολλή εκφράζω την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου για την ύψιστη τιμή που μου κάνατε απονέμοντάς μου το οφφίκιο της Μεγάλης Του Χριστού Εκκλησίας. Γεννήθηκα, όπως γνωρίζετε, στ’ Αγρίδια της Ίμβρου, από ευσεβείς και ενάρετους γονείς.
Είχα την αγαθή τύχη να είμαι μαθητής στο Λύκειο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, εκεί όπου σοφοί καθηγητές διαμόρφωσαν την προσωπικότητά μου. Οι περαιτέρω σπουδές μου, υπήρξαν συμπληρωματικές μόνο. 
Παναγιώτατε
Επιτρέψατέ μου να θεωρήσω ότι το απονεμηθέν οφφίκιο τιμής και αναγνώρισης ανήκει και στην οικογένειά μου, αλλά προπαντός στους Ιμβρίους, οι οποίοι σε καιρούς χαλεπούς αναγκάσθηκαν να εκπατρισθούν αναζητώντας άλλες φιλόξενες πατρίδες. Ήταν καιροί δύσκολοι τότε, αλλά με επικεφαλής τον πράο και αγαθό μακαριστό Μητροπολίτη μας Φώτιο υπομέναμε! Και όταν μας λιθοβολούσαν, εμείς δεν επιστρέφαμε τις πέτρες. Τις κρατούσαμε. Και σήμερα με πρωτεργάτη τον ακούραστο και πανάξιο ποιμενάρχη μας τον Μητροπολίτη Κύριλλο, ξαναχτίζουμε τα ξωκκλήσια μας, επισκευάζουμε τα σπίτια μας και ποιός ξέρει, αύριο ίσως ξαναφτιάξουμε ξερολιθιές για να καλλιεργήσουμε πάλι τα χωράφια μας. Όσα μας απέμειναν. 
Παναγιώτατε
Εμείς είμαστε ο σπόρος της Ίμβρου. Κι’ ο δικός μας σπόρος δεν θα πεθάνει ποτέ! Γιατί όπως λέει ο μύθος, ένας αρχαίος θεός, ο Ίμβραμος, πριν ο ίδιος πεθάνει, τον γονιμοποίησε. Κι’ όταν ο χειμώνας ήταν βαρύς και μακρύς, όπως τις προηγούμενες δεκαετίες, εμείς περιμέναμε με καρτερία και υπομονή να φυτρώσουμε και να βλαστήσουμε πάλι. 


Κι’ εδώ επιτρέψατέ μου Παναγιώτατε, παραφράζοντας τον αλεξανδρινό ποιητή Καβάφη να σας διαβεβαιώσω πως για μας τους Ιμβρίους, όπου κι’ αν ζούμε, πάντα θα υπάρχει οδός, πάντα θα υπάρχει πλοίο, για την δική μας Αλεξάνδρεια, την Ίμβρο.
Θα επιστρέφουμε για να λάμπει ο ουρανός της Ίμβρου. Για να φυτρώνει ο σπόρος στη πατρώα γή. Για να μην πάψει να χτυπάει η καμπάνα του χωριού. Για να μην σβήσει ποτέ το καντήλι. Το ακοίμητο καντήλι στην Αγία Τράπεζα, στο εικονοστάσι του σπιτιού, στο κοιμητήρι του χωριού, παντού. Παναγιώτατε
Η Θεία Πρόνοια επέλεξε Εσάς σήμερα να οδηγείτε το σκάφος της Εκκλησίας. Πολλές φορές μέσα από θύελλες και καταιγίδες. Και το οδηγείτε με σωφροσύνη, σύνεση και σοφία. 
Μ’ αυτά τα λόγια, εκφράζω και πάλι την ύψιστη ευγνωμοσύνη μου σε εσάς Παναγιώτατε για την εξαιρετική τιμή και διάκριση που μου κάνατε. Σας διαβεβαιώ ότι θα εξαντλώ όλες μου τις δυνάμεις ως ο έσχατος των οφφικιάλων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, προκειμένου να είμαι χρήσιμος. 
Παρακαλώ Παναγιώτατε ευλογήστε με και προσεύχεσθε και για μένα.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: "Κρατώμεν ανημμένην την αείφωτον λυχνίαν του Φαναρίου"φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας


Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΤΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
(Ι.Μ.ΒΑΛΟΥΚΛΗ, 10 Ἰουνίου 2012)

Ἱερώτατοι Ἅγιοι ἀδελφοί, Εὐλαβέστατοι πατέρες,
Ἐντιμότατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε, Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Ἰδόντες» καὶ σήμερον «φῶς ἑσπερινόν», ὑμνήσαμεν «Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα», τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, τὸν καταξιώσαντα ἡμᾶς διελθεῖν ἐν τῇ χάριτι καὶ ταῖς εὐλογίαις Αὐτοῦ ὄχι μόνον τὸ στάδιον τῆς παρούσης ἡμέρας ἀλλὰ καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς μέχρι σήμερον ζωῆς ἡμῶν, προσφάτως δὲ τὴν εὐλογημένην περίοδον τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου.
Ὑμνήσαμεν καὶ ὑμνοῦμεν ὅμως τὸν δωρεοδότην Θεὸν ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν, καθ᾽ ἣν ἠρξάμεθα τιμῶντες τὴν εὐκλεᾶ μνήμην τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Βαρθολομαίου, τοῦ ἐκ τῶν δώδεκα μαθητῶν τοῦ Κυρίου, διότι ἠξίωσεν ἡμᾶς νὰ τὴν ἑορτάζωμεν περιστοιχιζόμενοι ὑπὸ πλειάδος λίαν προσφιλῶν ἀδελφῶν καὶ τέκνων ἀγαπητῶν, συνδραμόντων ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων, διὰ νὰ τιμήσουν εἰς τὴν Βασιλίδα τῶν πόλεων καὶ εἰς τὴν παλαίφατον ταύτην Ἱερὰν Πατριαρχικὴν καὶ Σταυροπηγιακὴν Μονὴν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τοῦ Βαλουκλῆ τὸν ἑορταζόμενον ἀπόστολον, καὶ νὰ συγχαροῦν τὸν ἄγοντα τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ Πατριάρχην, τὸν φέροντα ἀπὸ πεντηκονταετίας τὸ τετιμημένον ὄνομα τοῦ Ἀποστόλου.
Ἡ μνήμη τοῦ τιμωμένου ἁγίου Βαρθολομαίου,τοῦ πολλὰ κοπιάσαντος χάριν τοῦ Χριστοῦ καὶ διαδώσαντος τὸ φῶς τοῦ εὐαγγελίου τοῖς ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις λαοῖς τῆς Συρίας, τῆς Ἀρμενίας καὶ τῶν Ἰνδιῶν, ἀνακαλεῖ εἰς τὴν μνήμην ἡμῶν τὸν ἀποστολικὸν ζῆλον τὸν ὁποῖον ἀνέκαθεν ἐπέδειξεν ἡ Μήτηρ ἡμῶν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καὶ ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ μέχρι τῆς σήμερον πηγὴν ἀρδεύουσαν μὲ ζωοπάροχα νάματα πᾶσαν τὴν κτίσιν, καὶ προσφέρουσαν τῷ Δομήτορι τῆς Ἐκκλησίας Χριστῷ καρπὸν πολὺν καὶ εὐλογημένον.Ἀνακαλεῖ εἰς τὴν μνήμην ἡμῶν τοὺς ἀποστολικῶς κοπιάσαντας ἀοιδίμους προκατόχους ἡμῶν Πατριάρχας καὶ τοὺς μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένους ἀρχιερεῖς, τοὺς ἀναπαυομένους εἰς τὰς αὐλὰς τῆς Πατριαρχικῆς ταύτης Μονῆς, καὶ συμπαρισταμένους ἡμῖν νοερῶς κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν, ὁμοῦ μετὰ τοῦ περικειμένου ἡμῖν νέφους τῶν ἁγίων μαρτύρων καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, τὴν μνήμην τῶν ὁποίων ἑωρτάσαμεν κατὰ τὴν δύουσαν σημερινὴν Κυριακήν.
Ἀνακαλεῖ εἰσέτι εἰς τὴν μνήμην ἡμῶν καὶ τοὺς ἀποστολικῷ ζήλῳ ἐργασαμένους διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Γένος ἀειμνήστους πατέρας καὶ διδασκάλους ἡμῶν, τῶν ὁποίων τὰ πνεύματα χαίρονται καὶ ἀγάλλονται ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ πολυαρίθμῳ καὶ ἑορτίῳ συνάξει, καὶ ὀφειλετικῶς μιμνησκόμεθα ἰδιαιτέρως καὶ τοῦ ὁμοπατρίου ἡμῖν ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, εἰς τιμὴν τοῦ ὁποίου φέρομεν καὶ ἡμεῖς τὸ ὄνομα τοῦ Ἀποστόλου, ὁ ὁποῖος ἱερομόναχος προσέφερεν, ὡς γνωστόν, πλεῖστα ὅσα εἰς τὸ Γένος ἡμῶν διὰ τῆς οὐσιαστικῆς συμβολῆς αὐτοῦ εἰς τὴν κατ' ἄνθρωπον καὶ κατὰ Θεὸν παιδείαν τῶν τέκνων αὐτοῦ.
Ἅπαντας ὑμᾶς ὑποδέχεται ἐν ἀγάπῃ πολλῇ ἡ ἔφορος τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ δικαίως ἐπονομαζομένη Ζωοδόχος Πηγή, ὡς ἀρρήτως καὶ ἀενάως παρεχομένη ζωὴν εἰς πάντας τοὺς  προσερχομένους πρὸς αὐτήν, ἰδίᾳ δὲ εἰς τὰ ἐνταῦθα προσφιλῆ τέκνα της, τὰ ὁποῖα ἐνεπιστεύθησαν ἑαυτοὺς εἰς τὴν μητρικὴν Αὐτῆς μέριμναν καὶ προστασίαν.
Καὶ αὐτὴν τὴν ἀκένωτον δωρεὰν τῆς ζωῆς, τὴν ὁποίαν προσφέρει εἰς ἡμᾶς ἡ Ζωοδόχος Πηγή, τὴν αἰσθανόμεθα καθ᾽ ἡμέραν ὅσοι ζῶμεν εἰς τὰς αὐλὰς τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τὴν αἰσθανόμεθα ὅσοι οἰκοῦμεν εἰς τὴν Πόλιν αὐτὴν τῶν Ἁγίων καὶ τῶν ἁγιασμάτων, τὴν αἰσθανόμεθα ὅσοι βλέπομεν νὰ ἀποκαθίστανται ἀδικίαι ἐτῶν εἰς βάρος τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας, καὶ νὰ ἀναζωογονοῦνται ἱδρύματα ἱστορικὰ ὡς τὸ Κεντρικὸν Παρθεναγωγεῖον καὶ ἡ Ἀστικὴ Σχολὴ τοῦ Γαλατᾶ, ἀλλὰ καὶ τὸ δημοτικὸν σχολεῖον τῆς Ἴμβρου.
Τὴν αἰσθάνεσθε ὅμως ἀσφαλῶς καὶ ὑμεῖς, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, ἐπισκεπτόμενοι προσκυνηματικῶς τὴν βασιλίδα τῶν Πόλεων καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, κοινωνοῦντες μετ' αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ μεταγγίζοντες συγχρόνως εἰς αὐτὴν ζωὴν ἐκ τῆς ἰδικῆς σας ζωῆς.
Διὰ τὴν μαρτυρικὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἡ ζωὴ ἀποτελεῖ διαρκῆ καὶ ἀμετάκλητον πραγματικότητα ὑπὸ οἱασδήποτε συνθήκας καὶ ἐὰν εὑρίσκεται, διότι παρὰ τὰς δυσοιώνους προβλέψεις τινῶν ἰσχύει δι᾽ αὐτὴν ὁ λόγος τοῦ οὐρανοβάμονος ἀποστόλου «ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνῄσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν» (Β΄ Κορ. ς΄, 9), ζῶμεν διερχόμενοι ἀνάμεσα ἀπὸ τὰς συμπληγάδας τῆς ἱστορίας, διαβαίνοντες τὰ σύνορα καὶ ὑπερβαίνοντες τὰ ἐμπόδια.Ζῶμεν ὄντως παρὰ τὰς θλίψεις καὶ τὰς δοκιμασίας «ἀεὶ χαίροντες», καὶ μεταδίδομεν τὴν χαρὰν αὐτήν, «ἣν οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾽ ἡμῶν», καὶ εἰς ἅπαντας ὑμᾶς, ἱερώτατοι Ἅγιοι ἀδελφοὶ καὶ τέκνα προσφιλῆ καὶ τετιμημένα, οἱ συμμετέχοντες εἰς τὴν χαρὰν τῶν ὀνομαστηρίων τῆς ἡμετέρας Μετριότητος.
Ἡ ἐνταῦθα εὐγενὴς παρουσία ὑμῶν, ἰδίᾳ τῶν ἐλθόντων ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσσίας, Ἀμερικῆς, Γερμανίας,Ἑλβετίας καὶ ἀλλαχόθεν, μᾶς χαροποιεῖ τὰ μέγιστα, καὶ μᾶς ἐνισχύει εἰς τὴν ἐπιτέλεσιν τοῦ ἔργου ἡμῶν, ἵνα κρατῶμεν ἀνημμένην τὴν ἀείφωτον λυχνίαν τοῦ Φαναρίου διὰ νὰ φωτίζῃ καὶ θερμαίνῃ τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ διαλύῃ τὰ σκότη τῆς ἀγνωσίας, διὰ νὰ ἐκδιώκῃ τὸν φόβον καὶ νὰ χαρίζῃ τὴν ἐλπίδα.
Διὰ τοῦτο καὶ ἐκφράζομεν τὴν εὐγνωμοσύνην ἡμῶν πρωτίστως πρὸς τὸν Μακ. Πατριάρχην Μόσχας καὶ πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλον διὰ τὴν ἀποστολὴν ἐπισήμου ἀντιπροσωπείας εἰς συνεορτασμόν∙ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς Ἱεράρχας, τοὺς συνελθόντας ἐντεῦθεν καὶ πανταχόθεν διὰ νὰ συμπροσευχηθοῦν κατὰ τὴν ἑόρτιον αὐτὴν ἡμέραν, ἐκδηλοῦντες οὕτω πρὸς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα τὴν στηρικτικὴν ἀγάπην αὐτῶν, τὴν ὁποίαν ἄλλωστε ἐμπράκτως ἀποδεικνύουν διὰ τῆς πολυειδοῦς συμπαραστάσεώς των πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ εἰς τὸν ἐλέῳ Θεοῦ πρωθιεράρχην αὐτῆς διὰ νὰ μένῃ ἀκοίμητος ἡ δαδουχία τοῦ Φαναρίου, διὰ νὰ βαστάζῃ αὐτὸ ἀξίως τοῦ Γένους μας τὸν σταυρὸν τῆς ἱστορίας. Περιβάλλομεν ἅπαντας ὑμᾶς μετ᾽ ἰδιαζούσης ἀγάπης καὶ τιμῆς πολλῆς, ἀδιαλείπτως προσευχόμενοι ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν θεοσώστων ἐπαρχιῶν ὑμῶν.
Εὐχαριστοῦμεν θερμῶς καὶ πάντας τοὺς συνελθόντας εἰς τὴν ἑόρτιον ταύτην σύναξιν, τοὺς προσφιλεῖς κληρικούς, τοὺς ὁσιωτάτους μοναχοὺς καὶ τὰς ὁσιωτάτας μοναχάς, ἔτι δὲ καὶ ἰδιαιτέρως τὸνἐν Ἀγκύρᾳ Ἐξοχώτατον Ἐπιτετραμμένον τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν  Ἐντιμ. κ. Γενικὸν Πρόξενον αὐτῆς, τοὺς μεθ᾿ ἡμῶν συμπροσευχομένους, τοὺς ἐντιμολο-γιωτάτους ἄρχοντας ὀφφικιάλους τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ πάντα τὰ εὐλαβῆ καὶ ἐπιπόθητα τέκνα αὐτῆς, τὰ ὁποῖα καὶ ἐπευλογοῦμεν πατρικῶς, καὶ παρακαλοῦμεν ὑμᾶς νὰ μεταφέρετε τὴν ἀγάπην καὶ τὴν στοργὴν ἡμῶν πρὸς τοὺς οἰκείους καὶ φίλους σας, διαβεβαιοῦντες πάντας ὅτι εὑρίσκονται ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ ἐν ταῖς προσευχαῖς ἡμῶν.
Καὶ πάλιν καὶ πολλάκις εὐχαριστοῦμεν,ἐπικαλούμενοι τὴν πρεσβείαν καὶ τὴν χάριν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Βαρθολομαίου ἐπὶ πάντας ὑμᾶς.

Πατριαρχική αγιοκατάταξη Εσθονών νεομαρτύρων


   send Αποστολή
 
από την Εκκλησία της Εσθονίας
Με ιδιαίτερη συγκίνηση έγινε δεκτή στην Εσθονία η απόφαση, της  22ας Φεβρουαρίου 2012, της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την αγιοκατάταξη ένδεκα κληρικών και λαϊκών της Ορθοδόξου  Εκκλησίας της Εσθονίας.
 Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.Βαρθολομαίος με επιστολή του προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ταλλίνης και πάσης Εσθονίας κ.Στέφανο, εγνώρισε την αποδοχή της εισηγήσεώς του για αναγνώριση «των εν ειρκτή μαρτυρικώς τελειωθέντων»  εσθονών ορθοδόξων,  οι οποίοι συναριθμήθηκαν με τους  αγίους και τους μάρτυρες της Εκκλησίας. Πρόκειται για επτά κληρικούς, μία πρεσβυτέρα και τρείς  λαϊκούς οι οποίοι ομολόγησαν Χριστόν πρό των σοβιετικών διωκτικών αρχών που διοικούσαν την Εσθονία και εμαρτύρησαν  εν φυλακαίς και εξορίαις, υπέστησαν δε  μαρτυρικό θάνατον, υπέρ της ορθοδόξου πίστεως, την περίοδο 1940-41.
 Πρόκειται για την δεύτερη απόφαση για αγιοκατάταξη  μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Εσθονίας οι οποία με Πατριαρχική Συνοδική απόφαση είναι πραγματικά θεμελιωμένη στο αίμα νεομαρτύρων της. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι η μνήμη των θα τιμάται και θα εορτάζεται υπό των πιστών στις 14 Ιουνίου «εν ύμνοις εγκωμίων».
 Η Εσθονική Ορθόδοξη Εκκλησία ετοιμάζεται να εορτάσει πανηγυρικά την αγιοκατάταξη των νεομαρτύρων της την Πέμπτη 14 Ιουνίου με Συνοδική θεία λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό των Αγίων Συμεών και Αννης.-