ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ -Ecumenical Patriarchate of Constantinople

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Οικουμενικός Πατριάρχης "Το μουσείο αυτό ήταν θέλημα Θεού να γίνει"


Τα εγκαίνια του «Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης του Οικουμενικού Πατριαρχείου» τέλεσε προχθες το βράδυ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζί της Γενεύης.

Στο νέο μουσείο, που δημιουργήθηκε με χορηγία της οικογενείας Λάτση, εγκαινιάσθηκε η έκθεση «Κειμήλια του παρελθόντος» από τη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη, που περιλαμβάνει πολύτιμα εκκλησιαστικά κειμήλια των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της Καππαδοκίας, του Πόντου και της Αν. Θράκης, που ήλθαν στην Ελλάδα μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, καθώς και η έκθεση «Οι Aποστολές στο Σινά, 1929-1933 του Fred Boissonas», με φωτογραφίες του γνωστού Ελβετού φωτογράφου και περιηγητή από τα ταξίδια του στο Σινά και στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης.

«Το Μουσείον τούτο ήτο θέλημα Θεού να γίνη, και ο Θεός ελείανε την οδόν, εβοήθησε να υπερπηδηθούν τα πάσης φύσεως εμπόδια, ανεζωπύρωσε τον ενθουσιασμόν όλων, ενέπνευσε καλοπροαιρέτους ανθρώπους να σπεύσουν εις βοήθειαν, εκίνησε μηχανισμούς φιλοπροόδων Οργανισμών να έλθουν αρωγοί, και, ιδού, σήμερον το όνειρον είναι πλέον πραγματικότης!», τόνισε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατά την χθεσινή τελετή των εγκαινίων του Εκκλησιαστικού Μουσείο, στο Ινστιτούτο του Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ

Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη έχει ως εξής:

Όταν προ τεσσαράκοντα και πέντε ετών, επί πατριαρχείας του αοιδίμου προκατόχου ημών Αθηναγόρου, εδημιουργείτο ενταύθα το Σταυροπήγιον του Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μεταξύ των σκοπών της ιδρύσεώς του, συμφώνως προς τον ιδρυτικόν Πατριαρχικόν και Συνοδικόν Τόμον, ήτο, και δη και πρωτίστως, η πληροφόρησις του Χριστιανικού κόσμου της Δύσεως, και ειδικώτερον της Δυτικής Ευρώπης, περί την Ορθόδοξον λατρείαν, την διδασκαλίαν, παράδοσιν και Θεολογίαν.

Βεβαίως ο τοιούτος σκοπός εξεπληρούτο μέχρι σήμερον υπό του Κέντρου με το σύνολον των δραστηριοτήτων του, εν συνεχεία δε και υπό του αργότερον ιδρυθέντος παρ’ αυτώ Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας. Όμως, κατά την γνώμην ημών, «κάτι έλειπε».

Και τούτο το «κάτι» ήτο εν Εκκλησιαστικόν Μουσείον η Κειμηλιοφυλάκιον, εις το οποίον θα εξετίθεντο σπουδαία λειτουργικά αντικείμενα, εικόνες, άμφια και βιβλία, τα οποία εκφράζουν την ιστορικήν πορείαν της καθ’ ημάς ανατολικής λατρείας, εκκλησιαστικής τέχνης, Θεολογίας και ζωής. Τούτο και έχομεν την μεγάλην χαράν και βαθείαν ικανοποίησιν να εγκαινιάζωμεν επισήμως σήμερον.

Ασφαλώς εις την ευχάριστον αυτήν ώραν εφθάσαμε μετά από μακράν και επίπονον πορείαν, μετά από πολλάς δυσκολίας, τεχνικά προβλήματα, πρακτικάς δυσχερείας και αντιξοότητας, αι οποίαι όμως δεν ήλλαξαν ούτε την θέλησιν, ούτε τον οραματισμόν μας.

Το Μουσείον τούτο ήτο θέλημα Θεού να γίνη, και ο Θεός ελείανε την οδόν, εβοήθησε να υπερπηδηθούν τα πάσης φύσεως εμπόδια, ανεζωπύρωσε τον ενθουσιασμόν όλων, ενέπνευσε καλοπροαιρέτους ανθρώπους να σπεύσουν εις βοήθειαν, εκίνησε μηχανισμούς φιλοπροόδων Οργανισμών να έλθουν αρωγοί, και, ιδού, σήμερον το όνειρον είναι πλέον πραγματικότης!

Τους μογήσαντας και παντοειδώς συνδραμόντας δια να επιτευχθή η ίδρυσις, ανέγερσις και από σήμερον λειτουργία του Μουσείου ημών, κατά χρέος ευχαριστούμεν θερμότατα και απονέμομεν εις αυτούς ολόθυμον την Πατριαρχικήν ημών ευαρέσκειαν.

Ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιος, ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος, το φιλογενές και πάντοτε πρόθυμον εις έργα ευποιΐας κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση και ο εντιμολογιώτατος Άρχων Ακτουάριος Δρ Σπυρίδων Λάτσης μετά του Γενικού Διευθυντού του Ομίλου Λάτση εντιμολογιωτάτου Άρχοντος Μαΐστορος κ. Ευαγγέλου Χρόνη και των λοιπών εκλεκτών συνεργατών των, είναι οι πρώτοι, οι οποίοι δικαιούνται τον δίκαιον έπαινον της Μητρός Εκκλησίας.

Όλως ιδιαιτέρως σημειούμεν την γενναιόφρονα χορηγίαν του Ιδρύματος Λάτση, άνευ της οποίας δεν θα ήτο εύκολος η αντιμετώπισις της οικονομικής δαπάνης του έργου. Πάντοτε το Ίδρυμα Λάτση έχει τεταμένον ευήκοον ους εις τας ανάγκας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ανταποκρίνεται εις αυτάς ευγενώς και υποδειγματικώς.

Δια τούτο και επιλαμβανόμεθα της παρούσης ευτυχούς ευκαιρίας δια να ευχαριστήσωμεν θερμώς την ερίτιμον κυρίαν Εριέτταν Λάτση, της οποίας η παρουσία εν τω μέσω ημών μας γεμίζει από χαράν.

Εις το εγκαινιαζόμενον έργον η συμβολή του Ιδρύματος Λάτση δεν περιορίζεται εις την οικονομικήν χορηγίαν, αλλά ο λίαν ημίν αγαπητός Καθηγητής Σπυρίδων Λάτσης ηγαθύνθη να προσφέρη προς έκθεσιν και ικανά αντικείμενα εκ της οικογενειακής του συλλογής, εφ’ ω και απευθύνομεν εις αυτόν από καρδίας προσθέτους ευγνώμονας ευχαριστίας.

Αλλά το Μουσείον τούτο Χριστιανικής Τέχνης αρχίζει την λειτουργίαν του με μίαν λαμπράν εισαγωγικήν έκθεσιν υπό τον τίτλον: «Κειμήλια της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας του 16ου, 17ου, 18ου και 19ου αιώνος εκ της Συλλογής του Μουσείου Μπενάκη».

Το Μουσείον Μπενάκη, το υπέροχον και περιάκουστον αυτό πνευματικόν καθίδρυμα των Αθηνών, είναι καρπός της φιλογενείας του μεγάλου Εθνικού Ευεργέτου Αντωνίου Μπενάκη, επλουτίσθη κατά καιρούς με θησαυρούς του Μείζονος Ελληνισμού και ευτυχεί να διαθέτη, προς τοις άλλοις, και πλείστα εκκλησιαστικά κειμήλια εκ της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, τα οποία περιήλθον εις την κατοχήν του μετά τα τραγικά δια το ευσεβές ημών Γένος γεγονότα της τρίτης δεκαετίας του παρελθόντος εικοστού αιώνος.

Η αξιότιμος διεύθυνσίς του, προφρόνως ανταποκρινομένη εις σχετικόν αίτημα, παρεχώρησε μέρος των κειμηλίων αυτών δια να εκτεθούν προσωρινώς ενταύθα και να εγκαινιασθή το Μουσείον του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Είμεθα βαθύτατα ευγνώμονες προς το αξιότιμον Διοικητικόν Συμβούλιον και την Διεύθυνσιν του Μουσείου Μπενάκη δια την ευγενή αυτήν παραχώρησιν, πολλάς δ’ ευχαριστίας επιγράφομεν και τη ευγενεστάτη κ. Άννη Μπαλλιάν δια την σχετικήν μέριμναν και φροντίδα και τους κόπους της.

Τα εκτιθέμενα κειμήλια, αγαπητοί παρόντες, είναι μίγμα χριστιανικής και μεταβυζαντινής τέχνης, προέρχονται από την αγιοτόκον Καππαδοκίαν, τον Πόντον και την Ανατολικήν Θράκην και απεικονίζουν το βάθος της ψυχής των εκείθεν ομογενών προσφύγων και την πολιάν αρχοντιάν και ευγένειαν της Ρωμηοσύνης.

Αφού τα απολαύσωμεν εκτιθέμενα, δυνάμεθα να τα σπουδάσωμεν εμβριθέστερον μέσα από τας σελίδας του ωραίου διγλώσσου Καταλόγου της Εκθέσεως, δια την αρτίαν και αισθητικώς άψογον εμφάνισιν του οποίου και συγχαίρομεν τους καταρτίσαντας αυτόν, τους εκδόντας και τους χορηγούς.

Πιστεύομεν ακραδάντως ότι οι Εσπέριοι, και όχι μόνον, επισκέπται του Εκκλησιαστικού τούτου Μουσείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα εύρουν εν αυτώ εν ακόμη ανοικτόν παράθυρον προς την καθ’ ημάς Ανατολήν και την ελληνορθόδοξον Παράδοσιν και ζωήν, το οποίον η προς αυτούς εκτενής ημών αγάπη από της σήμερον εν ευλογίαις προσφέρει. Τω δε χορηγώ παντός αγαθού Αγίω Τριαδικώ Θεώ δόξα και αίνος και ευλογία, και τούτου και πάντων ένεκεν!

Και ένα ακροτελεύτιον λόγον, δια να εκφράσωμεν την επί πλέον χαράν και ικανοποίησιν ημών διότι τα εγκαίνια του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης συνοδεύονται από μίαν έκθεσιν φωτογραφιών δια το Σινά του αξιονομάστου και διασήμου φωτογράφου και περιηγητού Boissonnas, την οποίαν όλοι μαζί απολαμβάνομεν απόψε. Ευχαριστούμεν θερμώς τους κατόχους της συλλογής δια την καλλιτεχνικήν απόλαυσιν την οποίαν προσφέρουν εις ημάς και εις πολλούς άλλους, και ευχόμεθα το Πατριαρχικόν ημών Κέντρον του Σαμπεζύ εις το μέλλον να φιλοξενήση και άλλα πολλά και σπουδαία εικαστικά και εν γένει πολιτισμικά γεγονότα.

πηγή http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7191%3A--q-------q&catid=33%3A2009-12-18-08-37-34

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου