ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ -Ecumenical Patriarchate of Constantinople

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟΦωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Μια έκθεση με έργα σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής από τη συλλογή του Σωτήρη Φέλιου εγκανιάστηκε χθες στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Πόλη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Κωνσταντινούπολη Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2010».
Την έκθεση εγκαινίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και για τη σημασία της μίλησε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Πόλη Βασίλειος Μπορνόβας.
Εργα των Γιάννη Μόραλη, Χρόνη Μπότσογλου, Στέφανου Δασκαλάκη, Τάσου Μαντζαβίνου, Χρήστου Μποκόρου, Κώστα Παπανικολάου, Γιώργου Ρόρρη και Εδουάρδου Σακαγιάν σκιαγραφούν μια ευκρινή εικόνα της σύγχρονης ελληνικής παραστατικής ζωγραφικής. Πρώτοι εκτίθενται, εν είδει εισαγωγής, οι πίνακες του Μόραλη και του Μπότσογλου, ενώ στον κυρίως εκθεσιακό χώρο τοποθετούνται οι πίνακες των άλλων έξι καλλιτεχνών, που αποτελούν και τον κεντρικό πυρήνα της συλλογής του Σωτήρη Φέλιου.


Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΩΤΗΡΗ ΦΕΛΙΟΥ»
(2 Νοεμβρίου 2010)


Ἱερώτατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι,
Ἐντιμότατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε,
Ἐλλογιμώτατε κύριε Φέλιο,
Ἐκλεκτὴ ὁμήγυρις,

Συνηθίζει ὁ Ἐντιμότατος Γενικὸς Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Βασίλειος Μπορνόβας νὰ μᾶς ἐκπλήσσῃ εὐχαρίστως μὲ τὰς ἐπανειλημμένας καλλιτεχνικὰς ἐκδηλώσεις εἰς τὸ Σισμανόγλειον, αἱ ὁποῖαι δὲν ἀπευθύνονται ἀσφαλῶς μόνον εἰς τὴν ἐνταῦθα ὁμογένειαν ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ εὐρύτερον τουρκικὸν κοινόν. Ἔχει καταστῆ οὕτω τὸ Σισμανόγλειον ἕνα διαρκῶς ἀνοικτὸν παράθυρον πολιτισμοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου οἱ ἐντεῦθεν βλέπουν πολλὰ στοιχεῖα τῆς ψυχῆς τοῦ συγχρόνου Ἑλληνισμοῦ, πρᾶγμα ποὺ μεγάλως συμβάλλει εἰς τὴν πνευματικὴν προσέγγισιν τῶν λαῶν.

Τελευταία ἔκπληξις εἶναι ἡ Ἔκθεσις καλλιτεχνημάτων τῆς συλλογῆς τοῦ κυρίου Σωτηρίου Φέλιου. Ὁ ἐκλεκτὸς νομικὸς τῶν Ἀθηνῶν καὶ πρῴην Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου, Ἀρκὰς τὴν καταγωγήν, δὲν ἀρκεῖται εἰς τὸ δίκαιον τῶν ἐπιχειρήσεων, εἰς νόμους, ἄρθρα, ἐδάφια, εἰς δικογραφίας, παραστάσεις δικαστικὰς κ.τ.τ., ἀλλ’ ὑπερβαίνει τὸ γράμμα τοῦ νόμου μὲ τὴν χάριν τῆς τέχνης καὶ μάλιστα τῆς ζωγραφικῆς. Καλὸς γνώστης τοῦ ρόλου ποὺ αἱ καλαὶ τέχναι διαδραματίζουν εἰς τὴν ψυχικὴν καλλιέργειαν καὶ πνευματικὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀνθρώπου, δὲν ἐφείσθη οἰκονομικῶν θυσιῶν προκειμένου νὰ καταρτίσῃ μίαν ἀπὸ τὰς πλέον ἀξιολόγους ἰδιωτικὰς συλλογὰς συγχρόνου παραστατικῆς καὶ ἀνθρωποκεντρικῆς ζωγραφικῆς ἐν Ἑλλάδι.
Ἐκλεκτοὶ σύγχρονοι καλλιτέχναι, ὅπως ὁ πρὸ ὀλίγων μηνῶν ἀποβιώσας μεγάλος Γιάννης Μόραλης τῆς λεγομένης «Γενιᾶς τοῦ 30», οἱ μαθηταί του Κώστας Παπανικολάου καὶ Ἐδουάρδος Σακαγιάν, ὁ καθηγητὴς Χρόνης Μπότσογλου, ὁ Στέφανος Δασκαλάκης, ὁ Τάσος Μαντζαβίνος, ὁ Γιῶργος Ρόρρης καὶ ὁ Χρῆστος Μποκόρος, ποὺ μὲ τὰ πρόσφορα καὶ τὸν ἰχθὺν μᾶς παραπέμπει εὐθέως εἰς τὴν εὐχαριστιακὴν ἀντίληψιν τῆς ζωῆς, καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι ἀνήκουν εἰς τοὺς ἀγαπημένους του καὶ κοσμοῦν τὴν συλλογήν του.


Τὴν συλλογὴν αὐτὴν ὁ κ. Φέλιος δὲν τὴν κρατᾶ δι’ ἰδίαν αἰσθητικὴν ἀπόλαυσιν, ἀλλά, μέρος της μὲν παρουσιάζει εἰς τοὺς πελάτας τοῦ δικηγορικοῦ του γραφείου, καὶ ἕτερον εἰς τοὺς φίλους ἐπισκέπτας τῆς οἰκίας του, γενικωτέραν δὲ ἔκθεσίν της ἐπὶ μονίμου βάσεως διὰ τὸ εὐρὺ κοινὸν ἑτοιμάζει εἰς εἰδικὸν χῶρον τῆς ἰοστεφοῦς πόλεως. Καὶ εἶναι τὰ μάλα ἀξιέπαινος ἡ ἐκ προοιμίου πλήρης ἀποσύνδεσις τῆς ἐκθέσεως ἐκείνης ἀπὸ πᾶσαν ἔννοιαν ἐμπορευματικότητος καὶ οἰκονομικῆς δοσοληψίας καὶ ἡ σαφὴς προειδοποίησις τοῦ εὐγενοῦς συλλέκτου ὅτι θὰ εἶναι ἁπλούστατα «ἕνας χῶρος ζωντανός, ποὺ θὰ βγάζῃ χαρά». Πρὸ τῆς ἐκεῖ ἐγκαταστάσεως τῶν καλλιτεχνημάτων ἐπραγματοποίησε τὸ παρελθὸν ἔτος ἐπιτυχῆ ἔκθεσιν μέρους αὐτῶν εἰς τὸ νέον κτήριον τοῦ Μουσείου Μπενάκη ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν: «Τὸ βλέμμα τοῦ χρόνου - Ἱστορίες εἰκόνων», ἡ ὁποία καὶ ἐχάρισεν ὄντως πολλὴν χαράν, αἰσθητικὴν ἀπόλαυσιν καὶ συγκίνησιν εἰς ὅσους τὴν ἐπεσκέφθησαν. Ἤδη, μετὰ ἕν ἀκριβῶς ἔτος, τὴν χαρὰν αὐτὴν τὴν χαρίζει εἰς ἡμᾶς εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἐν ἀμέσῳ διασυνδέσει πρὸς τὰς γενικωτέρας ἐκδηλώσεις τῆς Πολιτιστικῆς Πρωτευούσης τῆς Εὐρώπης διὰ τὸ 2010. Τοῦ εἴμεθα εὐγνώμονες, ὅπως εἴμεθα εὐγνώμονες καὶ πρὸς τὸν φιλόμουσον κ. Γενικὸν Πρόξενον, ὁ ὁποῖος τὴν φιλοξενεῖ εἰς τὸ κτήριον τοῦ Προξενείου.
Εὐελπιστοῦμεν ὅτι τὴν ἐγκαινιαζομένην ἔκθεσιν «Σύγχρονη Ἑλληνικὴ Ζωγραφικὴ - Ἀπὸ τὴν Συλλογὴ τοῦ Σωτήρη Φέλιου» θὰ ἐπισκεφθοῦν, πέραν τῆς ὁμογενείας, πολλοὶ Τοῦρκοι φιλότεχνοι, φιλομαθεῖς καὶ καλλιτέχναι, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων καὶ τῆς διανοήσεως, διὰ νὰ ἀποκτήσουν μίαν «ἀπὸ πρῶτο χέρι», κατὰ τὸ δὴ λεγόμενον, γεῦσιν καὶ γνῶσιν τῆς ἀπὸ τοῦ 1980 καὶ ἐντεῦθεν νεοελληνικῆς ζωγραφικῆς δημιουργίας.


Καλωσορίζοντες εἰς τὴν Πόλιν μας τὴν Ἔκθεσιν, τὸν συλλέκτην, τοὺς καλλιτέχνας καὶ τοὺς νομικοὺς ποὺ ἠδυνήθησαν νὰ ἔλθουν, συγχαίρομεν ἀπὸ καρδίας τοὺς σχόντας τὴν εὐγενῆ πρωτοβουλίαν τῆς διοργανώσεως τοῦ σπουδαίου τούτου πνευματικοῦ γεγονότος καὶ εὐχόμεθα εὐρυτάτην τὴν εὐμενῆ ἀπήχησίν του εἰς τὴν Τουρκίαν, ἐπ’ ἀγαθῷ τῶν σχέσεων τῶν δύο γειτόνων λαῶν καὶ χωρῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου