ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ -Ecumenical Patriarchate of Constantinople

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: Ο ΜΩΫΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ


Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Νικόλαος Μαγγίνας
Με την ευκαιρία της δεκάτης ενάτης επετείου από της εκλογής του (22 Οκτωβρίου 1991) ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές των Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου στο Πατριαρχικό Γραφείο.
Εκ μέρους της Ιεραρχίας τον Πατριάρχη προσεφώνησε ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων Κωνσταντίνος λέγοντας τα εξής:
Παναγιώτατε Δέσποτα,
Εὑρισκόμενοι ἐνώπιον τῆς Παναγιότητός Σας διά νά ἑορτάσωμεν τήν ἡμέραν αὐτήν, τήν μεγάλην ἡμέραν πού ἤρχισε πρίν 19 ὁλόκληρα χρόνια ἀντιλαμβανόμεθα πόσην μεγάλην σημασίαν ἔχει ἡ ἀλλαγή ἡ ὁποία βιοῦται καί ἡ ἱστορία τοῦ Πανιέρου τούτου Θρόνου τίνι τρόπῳ διαμορφοῦται ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἡ Ὑμετέρα Παναγιότης ἀνέλαβε τάς οϊακάς αὐτῆς τῆς νοητῆς ὁλκάδος τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Πολλοί κατά καιρούς διετύπωσαν ἀπόψεις ὁδυνηράς ὅτι ἡ αἰωνόβιος αὕτη Ἔδρα ὁδηγεῖται με σταθερά βήματα καί προδιάγεγραμμένον μέλλον εἰς τήν δύσιν της καί ὅπως ὅλα τά ἀνθρώπινα δημιουργήματα θά ζήσῃ καί αὐτή τό τέλος της. Λησμονοῦν τούς λόγους ὅτι "καί πύλας ἄδου οὔ κατισχύσουσιν αὐτῆς" λίαν ἐπικαίρους δι᾽ αὐτήν καί ὅτι τά ἀθάνατα πεπρωμένα της τήν ὁδηγούν νά ζῆ μίαν αἰώνιαν ἀνατολήν. Ἡ Μεγάλη Ἡμέρα διά τό Κέντρον τοῦτο τῆς Ὀρθοδοξίας δέν ἔφθασεν ἀκόμη. Ἡ ὁλόθερμη εὐχή μας νά φθάσῃ ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς Πατριαρχίας Σας. Ὡσάν μία οὐρανία ταχή νά συγκλονίσῃ ὁλόκληρον τήν οἰκουμένην καί ὁ κόσμος ὅλος νά τό γνωρίσῃ, νά τό τιμήσῃ καί νά τό σεβασθῆ εἰς τήν πραγματικήν του διάστασιν.
Ἡ Ἱστορία ἡ ὁποία βιοῦται ἐπί τῶν ἡμερῶν Σας δέν ἔχει γραφῆ ἀκόμη εἰς τήν πληρότητά της. Ὁ ἱστορικός τοῦ μέλλοντος ὁ ὁποίος θά ἐμβαθύνη εἰς τάς πηγάς μαζί μέ τάς δυσκολίας καί τάς τραγικάς στιγμάς θά ἀποκαλύψη γεγονότα ψυχικοῦ μεγαλείου, ἡρωϊσμοῦ, αὐτοθυσίας, ἡμέρας ἀγνώστους εἰς ἕνα μέγα μέρος του κόσμου.
Ἐκεῖνο τό ὁποῖον προέχει τήν στιγμήν ταύτην ἡ ὁλόθερμή εὐχή ὅλων ἡμῶν: Νά ἔχετε παντοτινήν δύναμιν ἐξ ὕψους νά ὀδεύετε ἀγαλλομένῳ πόδι τήν μεγάλην λεωφόρον τοῦ ἀγῶνος ἀλλά καί τῶν θαυμάτων καί τῶν ἐπιτευγμάτων καί νά εἶναι πολλά καί ὑγιεινά τά ἔτη τῆς Πατριαρχίας Σας. Εἰς τό πλευρόν Σας σύσσωμος ἡ Ἱεραρχία, ὁ ἱερός κλῆρος ἀλλά καί ὁ πονεμένος λαός τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποδεικνύει τά δείγματα τῆς πιστότητος καί τῆς ἀφοσιώσεώς του ὁσάκις καλεῖται νά πράξη τό καθῆκον του. Συγχρόνως προσευχόμεθα νά Σᾶς ἀναδεικνύῃ ὁ Θεός καί μαζί Σας ὅλους ἐκείνους πού Σᾶς ἀκολουθοῦν, ἀφόβους ὑπερασπιστάς τῆς ἀληθείας καί νικητάς τῶν πνευματικῶν ἀγώνων, ὥστε νά ἰσχύσῃ ὁ λόγος τοῦ πνεύματος : Ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς καγώ ἐνίκησα καί ἐκάθισα μετά τοῦ Πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. (Αποκ. 3,21). Αμήν.

Ο Πατριάρχης παρέθεσε γεύμα στην Ιεραρχία, όπου το λόγο έλαβαν οι Μητροπολίτες Γερμανίας Αυγουστίνος και Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος Δαμασκηνός.
Ο Μητροπολίτης Γερμανίας είπε μεταξύ άλλων:
«Όταν πριν από πενήντα πήγα στη Γερμανία ή καλύτερα σε γερμανόφωνο χώρο στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, η Γερμανία ήταν ακόμη ένα ερείπιο και το πρόβλημα των Γερμανών ήταν πώς θα βγουν από αυτή την κρίση. Και θυμάμαι ότι μερικοί από την Ακαδημία των Επιστημών έλεγαν στα Μέσα Γενικής Ενημέρωσης ότι χρειαζόμαστε έναν «Μωϋσή». Και ο Θεός τους έστειλε έναν «Μωϋσή», τον Αντενάουερ. Και με τη σοφία του, την παιδεία του, την εμπειρία του στα πολιτικά κ.τ.λ. κατάφερε αυτός ο άνθρωπος να κάνει το λεγόμενο «οικονομικό θαύμα» της Γερμανίας. Έτσι η Γερμανία σήμερα είναι μια ισχυρή χώρα, ειδικά σήμερα, παρά τη διεθνή κρίση, βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο.
Φαίνεται, Παναγιώτατε, ότι το κάθε κράτος, η κάθε Εκκλησία χρειάζεται έναν «Μωϋσή». Εμείς που είμαστε έξω από την Πόλη, αλλά ζούμε στην Πόλη, όλοι μας πνευματικά είμαστε στην Πόλη, εμείς απ΄έξω ξέρουμε ότι ο Θεός μας έστειλε στο πρόσωπό Σας ένα «Μωϋσή». Ασφαλώς υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν τα πράγματα όπως αυτοί νομίζουν ή όπως αυτοί θα ήθελαν, αλλά όμως η αλήθεια είναι ότι είστε ο «Μωϋσής» της Ορθοδοξίας γενικά, όχι μόνον της ελληνόφωνης Ορθοδοξίας. Και η επίσκεψη του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας είναι απόδειξη γι΄ αυτό. Δεν είναι αυτονόητο. Στα δεκαεννέα αυτά χρόνια, σ΄ολα τα επίπεδα, ο λόγος Σας ήταν μοναδικός και καταλυτικός. Αυτά τα δεκαεννέα χρόνια για εμάς είναι μία φωτεινή ιστορία για την οποία είμαστε περήφανοι».


Ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου Δαμασκηνός είπε:
«Καθώς βρίσκομαι σήμερα κοντά Σας, ως αρχιερεύς, πλέον, του Οικουμενικού Πατριαρχείου όστις διαποιμαίνω Μητρόπολη των Νέων Χωρών αισθάνομαι, με τη Χάρη του Θεού, ιδιαίτερη την ευλογία διότι με το δικό Του Θέλημα εξελέγην αρχιερεύς του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και από την πρώτη μέρα της εκλογής μου έτσι το αισθάνθηκα και έτσι το εισέπραξα. Και είναι τιμή για τον οποιονδήποτε Έλληνα αρχιερέα να είναι αρχιερεύς του Οικουμενικού Θρόνου, του μαρτυρικού Οικουμενικού Πατριαρχείου μας. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης, ότι όταν κανείς ζει στην Αθήνα βλέπει ενδεχομένως διαφορετικά τα πράγματα αλλά όταν ζει στον Έβρο, όταν ζει στη Θράκη, πραγματικά η παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι τόσο ζωντανή που όσο κακοπροαίρετος να είναι κανείς, είναι η παρουσία του Πατριαρχείου ζωντανή, είναι καθημερινή, είναι ευλογία, εμπνέει δύναμη. Διότι όχι μόνο η γειτνίασις, αλλά όλα αυτά τα χρόνια το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν η Μητέρα η οποία έδωσε δύναμη στον Ελληνισμό για να υπάρξει. Αισθάνομαι τιμή που σήμερα, Παναγιώτατε, είμαι κοντά Σας και χαίρομαι διότι αυθόρμητα 150 πρόσωπα απο τη Μητρόπολη Διδυμοτείχου και από τις πόλεις την Ορεστιάδα και το Διδυμότειχο και το Σουφλί ήρθαν σήμερα για να Σας συγχαρούν και να χαρούν μαζί Σας αυτή την ημέρα, μαζί με όλους μας. Ενδεχομένως να υπήρξαν και ημέρες δύσκολες και τις ζήσαμε όλοι και τις εισπράξαμε όλοι αυτές τις ημέρες τις δύσκολες. Όμως πάντοτε, όσο έμαθα από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ και από τους παλαιότερους αρχιερείς υπήρχε ο σεβασμός προς το Φανάρι. Υπήρχε η βεβαιότης ότι το Φανάρι είναι η ασφάλεια και το Φανάρι ποτέ δεν πρέπει να μειώνεται στα μάτια όχι μονο ημών αλλά στα μάτια του οποιουδήποτε. Έτσι μεγαλώσαμε κι΄εμείς. Βεβαίως ήρθαν κι άλλες μέρες δύσκολες, πέρασαν όμως κι όλοι πραγματικά χαιρόμεθα διότι το Φανάρι μας φωτίζει όλους, θερμαίνει τις καρδιές μας, μας παρηγορεί και είναι η ελπίδα για όλο τον Ελληνισμό και για όλη την Ορθοδοξία. Με αυτές τις σκέψεις επιτρέψτε μου να ευχηθώ και εγώ τα έτη Σας να είναι πολλά, να έχετε υγεία, να έχετε δύναμη και πάντοτε η ζεστή παρουσία Σας να μας ενδυναμώνει στο έργο μας.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας (του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων) Βενέδικτος, ο οποίος απευθυνόμενος στον Πατριάρχη εξέφρασε τις θερμές ευχές του και τα αισθήματα ευγνωμοσύνης του, λέγοντας χαρακτηριστικά:
Δεν ξεχνώ την αγάπη Σας. Για εμάς είσθε ο ήλιος, ο οποίος φωτίζει και δίνει ζωή σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου